Mình có coi 1 video hướng dẫn tí tí về hook nhưng nó toàn cục! C#


using(Process SurProcess = Process.GetCurrentProcess())
{
using(ProcessModule SurModule = SurProcess.MainModule)
{
return SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, Pro, GetModuleHandle(SurModule.ModuleName), 0);
}
}

Ví dụ notepad tra google 1 hồi nhưng không được:
uint Out_ = 0;
IntPtr handle_notepad = FindWindow("notepad", null);
GetWindowThreadProcessId(handle_notepad, out Out_);
return SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, Pro,IntPtr.Zero, Out_);
Help!