Mn giúp mk bài này với ak.
Viết chương trình phát sinh mảng với con trỏ (số lượng phần tử ít nhất là 10, giá trị mỗi
phần tử nằm trong khoảng [-1000, 2000]). Thực hiện các yêu cầu sau:
 Tìm số chính phương đầu tiên trong mảng.
 Tìm mảng con là tất cả các số nguyên tố trong mảng.