Ạnh/chi nào rành về thao tác xoá tất cả nội dung và thêm mới từng dòng từ datagridview vào tập tin dbf giúp em với.