Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: bài HELLO WORLD nâng cao...!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2017
  Bài viết
  7

  Mặc định bài HELLO WORLD nâng cao...!

  share cho ae tham khao

  Code:
  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
  #define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <time.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <Windows.h>
  #define consoleWidth	80
  #define consoleHeight	25
  #pragma once
  #define ColorCode_Black			0
  #define ColorCode_DarkBlue		1
  #define ColorCode_DarkGreen		2
  #define ColorCode_DarkCyan		3
  #define ColorCode_DarkRed		4
  #define ColorCode_DarkPink		5
  #define ColorCode_DarkYellow	6
  #define ColorCode_DarkWhite		7
  #define ColorCode_Grey			8
  #define ColorCode_Blue			9
  #define ColorCode_Green			10
  #define ColorCode_Cyan			11
  #define ColorCode_Red			12
  #define ColorCode_Pink			13
  #define ColorCode_Yellow		14
  #define ColorCode_White			15
  
  #define default_ColorCode		7
  
  
  #define key_Up		1072
  #define key_Down	1080
  #define key_Left	1075
  #define key_Right	1077
  #define key_none	-1
  
  
  int inputKey();
  void clrscr();
  void gotoXY (int column, int line);
  int whereX();
  int whereY();
  
  void TextColor (int color);
  int inputKey()
  {
  	if (_kbhit())
  	{
  		int key = _getch();
  
  		if (key == 224)	
  		{
  			key = _getch();
  			return key + 1000;
  		}
  
  		return key;
  	}
  	else
  	{
  		return key_none;
  	}
  
  	return key_none;
  }
  
  void clrscr()
  {
  	CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO	csbiInfo;         
  	HANDLE	hConsoleOut;
  	COORD	Home = {0,0};
  	DWORD	dummy;
  
  	hConsoleOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  	GetConsoleScreenBufferInfo(hConsoleOut,&csbiInfo);
  
  	FillConsoleOutputCharacter(hConsoleOut,' ',csbiInfo.dwSize.X * csbiInfo.dwSize.Y,Home,&dummy);
  	csbiInfo.dwCursorPosition.X = 0;
  	csbiInfo.dwCursorPosition.Y = 0;
  	SetConsoleCursorPosition(hConsoleOut,csbiInfo.dwCursorPosition);
  }
  
  
  void gotoXY (int column, int line)
  {
  	COORD coord;
  	coord.X = column;
  	coord.Y = line;
  	SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),coord);
  }
  
  
  int whereX()
  {
  	CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi;
  	if(GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &csbi))
  		return csbi.dwCursorPosition.X;
  	return -1;
  }
  
  
  int whereY()
  {
  	CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi;
  	if(GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &csbi))
  		return csbi.dwCursorPosition.Y;
  	return -1;
  }
  
  
  void TextColor (int color)
  {
  	SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE) , color);
  }
  enum TrangThai {UP, DOWN, LEFT, RIGHT};
  
  
  struct ChuChay
  {
  	char s[31];
  	int y, x;	
  	TrangThai tt;
  };
  
  
  int main()
  { 
  char c;
  	int t;
  	printf("BAn hay an cac phim A,D,S,W de dieu khien\ntrong do:\n- A la sang trai\n- D la sang phai\n- W la len tren\n- S la xuong duoi\n Neu ban da hieu thi an enter de bat dau in chu 'HELLO WORLD'");
  	TextColor (12);
  	printf("\n LUU Y: an ESC de thoat...!");
  	c=getch ();
  	if(c==27) return 0;
  	srand(time(NULL)); 
  	ChuChay A;
  	strcpy (A.s, "<...HELLO WORlD..>!");
  	int sLen = strlen(A.s);
  
  	A.y = 0;
  	A.x = (consoleWidth - sLen) / 2;
  
  	A.tt = DOWN;
  
  	
  	while (1)
  	{
  		clrscr();
  
  		gotoXY (A.x, A.y);
  		
  		TextColor (8 + rand() % 8);
  		printf ("%s", A.s);
  
  
  		if (A.y >= consoleHeight - 1)
  			A.tt = UP;
  		else if (A.y <= 0)
  			A.tt = DOWN;
  		else if (A.x <= 0)
  			A.tt = RIGHT;
  		else if (A.x >= consoleWidth - sLen)
  			A.tt = LEFT;
  
  
  		if (_kbhit())	
  		{
  			char key = _getch();
  
  			if (key == 'A' || key == 'a')
  				A.tt = LEFT;
  			else if (key == 'D' || key == 'd')
  				A.tt = RIGHT;
  			else if (key == 'W' || key == 'w')
  				A.tt = UP;
  			else if (key == 'S' || key == 's')
  				A.tt = DOWN;
  				if(key== 27) return 0;
  		}
  
  
  		if (A.tt == DOWN)
  			A.y++;
  		else if (A.tt == UP)
  			A.y--;
  		else if (A.tt == LEFT)
  			A.x--;
  		else if (A.tt == RIGHT)
  			A.x++;
  
  		Sleep (100); 
  	}
  
  	return 0;
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi vimotnguoi : 20-04-2017 lúc 11:10 PM.

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn