Hàm sắp xếp của em đã đúng chưa mọi người.Sao e xuất ra mình hình thì kết quả lại không đúng như yêu cầu
http://codepad.org/ewTzC7VZ