Chả là em có 1 thắc mắc nhỏ là em có làm 1 class AsyncTask dùng chung cho tất cả Model trong đó em có để 1 cái progress dialog để thông báo cho người dùng biết là phần mềm đang load dữ liệu và khi em lấy data trả về từ asynctask bằng phương thức get thì nó không hiển thị cái progress dialog đó. vậy có các nào để lấy đc data trả về từ Asyntask mà vẫn có thể hiển thị cái progressdialog đó không ạ