Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Hàm search với kiểu dữ liệu bất kì theo một yêu cầu bất kì

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  50

  Mặc định Hàm search với kiểu dữ liệu bất kì theo một yêu cầu bất kì

  Bài này còn nhiều thiếu xót, máy bạn xem xong cho nhận xét để rút kinh nghiệm nha!!!!
  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<stdarg.h>
  #pragma warning(disable:4715)
  #include<math.h>
  /**************************************************************/
  //				SEARCH WITH A CONST NUMBER
  template<class T>
  class SearchConst
  {
  public:
  	virtual void Find(T *a,int na,T b)=0;
  };
  
  // LinearFind can find the similar numbers
  template<class T>
  class LinearFind:public SearchConst<T>
  {
  public:
  	void Find(T *a,int na,T b)
  	{
  		int *tam;
  		int count=0;
  		tam=new int[na+1];
  		for(int i=1;i<=na;i++)
  		{
  			if(a[i]==b)
  				tam[++count]=i;
  		}
  		if(count==0)
  			cout<<"Don't find The satisfied Object\n";
  		else 
  		{
  			cout<<"The Objects that are equal with it is found in: ";
  			for(i=1;i<=count;i++)
  				cout<<tam[i]<<"th number ";
  			cout<<"\n";
  		}
  		delete tam;
  	}
  };
  //	BinaryFind can't find the similar numbers and can't find if array isn't sorted
  template<class T>
  class BinaryFind:public SearchConst<T>
  {
  public:
  	void Find(T *a,int na,T b)
  	{
  		int tam=0;
  		int left=1;
  		int right=na;
  		int mid;
  		do
  		{
  			mid=(left+right)/2;
  			if(b==a[mid]) tam=mid;
  			else
  				if(x<a[mid]) right =mid-1;
  				else left=mid+1;
  		}while(left<=right);
  		if(tam!=0)
  			cout<<"The satisfied Object is found in: "<<tam<<"th number\n";
  
  		else cout<<"Don't find The satisfied Object\n";
  	}
  };
  /***********************************************************/
  //				SEARCH WITH MANY REQUESTES
  template<class T>
  class SearchRequestes
  {
  public:
  	virtual void Find(T *a,int na,T *b,int nb)=0;
  };
  
  template<class T>
  class FirstNumber:public SearchRequestes<T>
  {
  public:
  	void Find(T *a,int na,T *b,int nb)
  	{
  		cout<<"The satisfied Object is in: ";
  		for(int i=1;i<=na;i++)
  			if(a[i]==b[1])
  			{
  				cout<<i<<"th number \n";
  				break;
  			}
  	}
  };
  
  template<class T>
  class EndNumber:public SearchRequestes<T>
  {
  public:
  	void Find(T *a,int na,T *b,int nb)
  	{
  		cout<<"The satisfied Object is in: ";
  		for(int i=1;i<=na;i++)
  			if(a[i]==b[nb])
  			{
  				cout<<i<<"th number \n";
  				break;
  			}
  	}
  };
  
  template<class T>
  class BestNumber:public SearchRequestes<T>
  {
  public:
  	void Find(T *a,int na,T *b,int nb)
  	{
  		int *tam;
  		int count=0;
  		tam=new int[na+1];
  		T max=b[1];
  		for(int i=1;i<=nb;i++)
  			if(max<b[i])
  				max=b[i];
  		for(i=1;i<=na;i++)
  			if(a[i]==max)
  				tam[++count]=i;
  			cout<<"The satisfied Object is in: ";
  			for(i=1;i<=count;i++)
  				cout<<tam[i]<<"th number ";
  			cout<<"\n";
  			delete tam;
  	}
  };
  
  template<class T>
  class LeastNumber:public SearchRequestes<T>
  {
  public:
  	void Find(T *a,int na,T *b,int nb)
  	{
  		int *tam;
  		int count=0;
  		tam=new int[na+1];
  		T min=b[1];
  		for(int i=1;i<=nb;i++)
  			if(min>b[i])
  				min=b[i];
  		for(i=1;i<=na;i++)
  			if(a[i]==min)
  				tam[++count]=i;
  		cout<<"The satisfied Object is in: ";
  		for(i=1;i<=count;i++)
  			cout<<tam[i]<<"th number ";
  		cout<<"\n";
  		delete tam;
  	}
  };
  /**********************************************************/ 
  //						 FILTERS
  template<class T> 
  class Filter 
  { 
  public: 
    virtual bool Indentity(T t)=0; 
  }; 
  
  template<class T> 
  class Positive:public Filter<T> 
  { 
  public: 
    bool Indentity(T t) 
    { 
     return (t>0); 
    } 
  }; 
  
  template<class T > 
  class Negative:public Filter<T> 
  { 
  public: 
    bool Indentity(T t) 
    { 
     return (t<0); 
    } 
  }; 
  
  template<class T> 
  class Prime: public Filter<T> 
  { 
  public: 
    bool Indentity(T t) 
    { 
     int i=1; 
     while(i<=t/2) 
     { 
       if((t%i)!=0) 
        i++; 
     } 
     if(i==t/2) return 1; 
     else return 0; 
    } 
  }; 
  
  template <class T> 
  class Odd:public Filter<T> 
  { 
  public: 
    bool Indentity(T t) 
    { 
     if(t%2!=0) 
       return 1; 
     else return 0; 
    } 
  }; 
  
  template<class T > 
  class Even:public Filter<T> 
  { 
  public: 
    bool Indentity(T t) 
    { 
     if(t%2==0) 
       return 1; 
     else return 0; 
    } 
  }; 
  
  //************************************************
  //					IMPLEMENT 
  template<class T>
  class ToolSearch
  {
  private:
  	T *a;
  	int na;
  	T b;
  	SearchConst<T> *sc;
  	SearchRequestes<T> *sr;
  public:
  	ToolSearch()
  	{
  		a=NULL;
  		na=0;
  		sc=NULL;
  		sr=NULL;
  	}
  	int getna()
  	{
  		return na;
  	}
  	void Import()
  	{
  		cout<<"The number of objects: ";
  		cin>>na;
  		a=new T[na];
  		for(int i=1;i<=na;i++)
  		{
  			cout<<"a["<<i<<"]= ";
  			cin>>a[i];
  		}
  		cout<<"Object is needed to find: \n"<<"   ";
  		cin>>b;
  	}
  
  	void Implement(SearchConst<T> *sc1)
  	{
  		sc=sc1;
  		sc->Find(a,na,b);
  	}
  	void Implement(SearchRequestes<T> *sr1,Filter<T> *first,...)
  	{
  		T *b;
  		int count=0;
  		b=new T[na];
  		sr=sr1;
  		//Filter number by number
  		for(int i=1;i<=na;i++)
  		{
  			va_list paralist;
  			va_start(paralist,first);
  			Filter<T> *ptrFilter=first;
  			while(ptrFilter!=NULL)
  			{
  				if(ptrFilter->Indentity(a[i])!=0)
  					ptrFilter=va_arg(paralist,Filter<T>*);
  				else break;
  			}
  			if(ptrFilter==NULL)
  				b[++count]=a[i];
  		}
  		if(count!=0)
  			sr->Find(a,na,b,count);
  		else cout<<"Don't find The satisfied Object";
  	}
  };
  /********************************************************************/
  //					Support more Fraction,String,Complex Number Type
  
  //								Fraction		
  class Fraction
  {
  public:
  	int t;
  	int m;
  public:
  	Fraction()
  	{
  		t=m=0;
  	}
  	Fraction(int t1,int m1)
  	{
  		t=t1;
  		m=m1;
  	}
  	Fraction(Fraction &a)
  	{
  		t=a.t;
  		m=a.m;
  	}
  	friend ostream& operator<<(ostream &os,Fraction &a)
  	{
  		cout<<a.t<<"/"<<a.m;
  		return os;
  	}
  	friend istream& operator>>(istream &is,Fraction &a)
  	{
  		cin>>a.t;cout<<"   --"<<"\n"<<"   ";
  		if(a.t<0) cout<<" ";
  		cin>>a.m;
  		return is;
  	}
  	Fraction& operator=(Fraction &a)
  	{
  		t=a.t;
  		m=a.m;
  		return a;
  	}
  	friend int operator==(Fraction &a,Fraction &b)
  	{
  		if(((a.t==b.t)&&(a.m==b.m))||(float(a.t)/float(b.t)==float(a.m)/float(b.m)))
  			return 1;
  		else return 0;
  	}
  	friend int operator>(Fraction &a,Fraction &b)
  	{
  		if(a.t*b.m>b.t*a.m)
  			return 1;
  		else return 0;
  	}
  	friend int operator<(Fraction &a,Fraction &b)
  	{
  		if(a.t*b.m<b.t*a.m)
  			return 1;
  		else return 0;
  	}
  	int operator>(int a)
  	{
  		if(t>m*a)
  			return 1;
  		else return 0;
  	}
  	int operator<(int a)
  	{
  		if(t<m*a)
  			return 1;
  		else return 0;
  	}
  };
  //				Complex Number
  class Complex
  {
  public:
  	int a;
  	int b;
  public:
  	Complex()
  	{
  		a=b=0;
  	}
  	Complex(int a1,int b1)
  	{
  		a=a1;
  		b=b1;
  	}
  	Complex(Complex &p)
  	{
  		a=p.a;
  		b=p.b;
  	}
  	friend istream &operator>>(istream &is,Complex &p)
  	{
  		cout<<"Real part: ";cin>>p.a;
  		cout<<"Virtual part: ";cin>>p.b;
  		return is;
  	}
  	friend ostream& operator<<(ostream &os,Complex &p)
  	{
  		cout<<p.a<<".i + "<<p.b;
  		return os;
  	}
  	Complex& operator=(Complex &p)
  	{
  		a=p.a;
  		b=p.b;
  		return p;
  	}
  	friend int operator==(Complex &p,Complex &q)
  	{
  		if((p.a==q.a)&&(p.b==q.b))
  			return 1;
  		else return 0;
  	}
  	friend int operator>(Complex &p,Complex &q)
  	{
  		if(sqrt(float(p.a)*float(p.a)+float(p.b)*float(p.b))>sqrt(float(q.a)*float(q.a)+float(q.b)*float(q.b)))
  			return 1;
  		else return 0;
  	}
  	friend int operator<(Complex &p,Complex &q)
  	{
  		if(sqrt(float(p.a)*float(p.a)+float(p.b)*float(p.b))<sqrt(float(q.a)*float(q.a)+float(q.b)*float(q.b)))
  			return 1;
  		else return 0;
  	}
  };
  /*********************************************************************/
  void main()
  {
  	ToolSearch<Fraction> *t;
  	t=new ToolSearch<Fraction>;
  	t->Import();
  	t->Implement(new LinearFind<Fraction>);
  	// Search wiht requestes
  	SearchRequestes<Fraction> *bn,*ln,*fn,*en;
  	bn=new BestNumber<Fraction>;
  	ln=new LeastNumber<Fraction>;
  	fn=new FirstNumber<Fraction>;
  	en=new EndNumber<Fraction>;
  	// Filters
  	Filter<Fraction> *p;
  	p=new Positive<Fraction>;
  	//e=new Even<int>;
  	////////////////////////////
  	t->Implement(ln,p,NULL);	
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  đây là c++ mà ko phải C thuần túy

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  1

  Dài thế này. Xem xong mỏi mắt chết.

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Cần minh họa cho thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (depth first search)
  Gửi bởi nguoimoihoc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-10-2013, 09:41 AM
 2. Database Cách search text trong database theo ký tự không dấu?
  Gửi bởi lion080889 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 04-05-2013, 03:44 PM
 3. Thiết kế áo theo yêu cầu, chuyên cung cấp áo đôi tình yêu, mẫu mã đẹp hợp thời trang
  Gửi bởi aodoixinh.com trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-10-2012, 04:45 PM
 4. search theo biế́n trong proc như thế nào?
  Gửi bởi wintervt trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-01-2012, 09:36 AM
 5. Sắp xếp mảng theo yêu cầu
  Gửi bởi chanphat01001 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 22-10-2007, 09:25 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn