CREATE PROC spTBCong
@Avg smallint Output,
@A smallint=3, @B smallint = 2,
AS
Select @Avg = (@A + @B) / 2
Go
Để nhận giá trị Avg: đầu tiên bạn phải khai báo một biến, sau đó chạy thủ tục.
Ví dụ:
Declare @KQ smallint
EXEC spTBCong @KQ OUTPUT, 10
Select ‘The Average Score is : ‘, @KQ
Hay
Declare @KQ smallint
EXEC spTBCong @A = 10, @B = 9, @AVG = @KQ OUTPUT
Select ‘The Average Score is : ‘, @KQ