Hướng dẫn socket Linux phần 1: Khởi tạo socket Client & Server
- Sử dụng IDE: Eclipse
- Ngôn ngữ lập trình C/C++