Hướng dẫn socket Linux phần 1: Tối ưu Thread sử dụng cho Socket