Mình có một JComponent, có ghi đè hàm paintComponent, trong hàm code vài hình vẽ
vậy làm sao để biết lúc nào JComponent được vẽ lại là do gọi repaint, và khi nào là do sau khi bị cửa sổ khác đè lên hoặc do phóng to của sổ sau khi thu nhỏ
nghĩa là khi nào paintComponent được gọi là do tự động, khi nào là do ta gọi repaint