Chào các bác,

Em đang update 1 project từ VC++ 6.0 lên VS 2015 thì bị dính lỗi này. Ai biết giúp em với ạ

Code:
void *CBuffer::operator new( size_t objectSize, size_t /* bufferSize */ )
{
	/*
	 * ASSERT( sizeof( DWORD ) == 4 );
	 *
	 * For four bytes aligned base on win32 system
	 */

	void *pMem = new char[ objectSize ]; //+ bufferSize + 4 ];

	return pMem;
	//return ::operator new(objectSize);
}

void CBuffer::operator delete( void *pObject, size_t /* bufferSize */ )
{
	SAFE_DELETE_ARRAY( pObject );
}
Và đây là đoạn bị lỗi như tiêu đề

Code:
CBuffer *CBuffer::Allocator::Allocate()
{
	CCriticalSection::Owner lock( m_criticalSection );
	
	CBuffer *pBuffer = 0;
	
	if ( !m_freeList.Empty() )
	{
		pBuffer = m_freeList.PopNode();
		
		pBuffer->AddRef();
	}
	else
	{
		pBuffer = new(m_bufferSize) CBuffer( *this, m_bufferSize );
		
		if ( !pBuffer )
		{
			throw CException( _T("CBuffer::Allocator::Allocate()"), _T("Out of memory") );
		}
		
		OnBufferCreated();
	}
	
	m_activeList.PushNode( pBuffer );
	
	OnBufferAllocated();
	
	return pBuffer;
}
dưới là ảnh đính kèm ạ, cảm ơn các bác đã xem
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		aa.png
Lần xem:	3
Size:		11.5 KB
ID:		54253