Mình gặp khó khắn trong việc làm bài tập C này mong được anh em giúp đỡ. Ngại quá khi nhờ vả thế này, cảm ơn các bạn và anh chị đã giúp đỡ.
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		1.png
Lần xem:	7
Size:		590.3 KB
ID:		55323

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		2.png
Lần xem:	3
Size:		556.8 KB
ID:		55324

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		3.png
Lần xem:	2
Size:		371.1 KB
ID:		55325