giả sử ta có ba mảng số.

m1=1,2,3; m2=4,5,6; m3=6,7,8;

làm cách nào xử lý cùng một lúc (các số trong mỗi mảng +=1) và lấy kết quả chuyển thành một chuỗi số hoặc mảng số mà không sai dữ liệu?