Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Mảng vào hàm WndProc không tồn tại đc?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2017
  Bài viết
  40

  Mặc định Mảng vào hàm WndProc không tồn tại đc?

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		1.jpg
Lần xem:	3
Size:		97.7 KB
ID:		55814Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		2.jpg
Lần xem:	2
Size:		136.3 KB
ID:		55815
  Ở hình 1: Mảng tồn tại. Nhưng ở hình 2: mảng không còn khi vào hàm WndProc vậy?

  Visual C++ Code:
  1. /************khai báo lớp**********************/
  2. #include "stdafx.h"
  3. #include "Chuong Trinh Class Mau.h"
  4.  
  5. typedef void (*pADDCONTROLFORM)();
  6. typedef void (*pControlClick)();
  7.  
  8. class FormMain
  9. {  
  10. private:
  11.     int nCmdShow;
  12.     COLORREF BkColor;
  13.     int IdControls[2]; 
  14.     void (*pAddControlForm)();
  15.     void (*pAddControlClick[2])();
  16.  
  17. protected: 
  18.     static LRESULT CALLBACK StaticWndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam); 
  19.     void ErrorExit(LPTSTR);
  20.     LRESULT OnCommand(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  21.  
  22. public:
  23.     HINSTANCE hInst;
  24.     HWND hWnd; 
  25.  
  26.     void RegisterAddControlForm(pADDCONTROLFORM);
  27.     bool RegisterControlClick(pADDCONTROLFORM, int);
  28.     FormMain(void);
  29.     ~FormMain(void);
  30.     bool LoadForm(HINSTANCE, PWCHAR, PWCHAR, int, int, int, int, int);
  31.     int Show();
  32.     void CloseFormMain();
  33. };
  34. /************Các Function trong lớp**********************/
  35.  
  36. FormMain::FormMain(void)
  37. {
  38.     hInst = 0;
  39.     hWnd = 0;
  40.     BkColor = RGB(240, 240, 240);
  41.     pAddControlForm = NULL;
  42.     FillMemory(IdControls, 100, -1);
  43.     FillMemory(pAddControlClick, 100, NULL);
  44. }
  45.  
  46. void FormMain::CloseFormMain()
  47. {
  48.     DestroyWindow(hWnd);
  49. }
  50.  
  51. void FormMain::RegisterAddControlForm(pADDCONTROLFORM f)
  52. {
  53.     pAddControlForm = f;
  54. }
  55.  
  56. bool FormMain::LoadForm(HINSTANCE hInstance, PWCHAR szTilte, PWCHAR szClassName, int Left, int Right, int Width, int Height, int FnCmdShow)
  57. {
  58.     hInst = hInstance;
  59.     nCmdShow = FnCmdShow;
  60.     RECT RectScreen;
  61.     GetWindowRect( GetDesktopWindow(), &RectScreen);
  62.  
  63.     if (Left == -1) Left = (RectScreen.right - Width)/2;
  64.     if (Right == -1) Right = (RectScreen.bottom - Height)/2;
  65.  
  66.     WNDCLASSEX wcex;
  67.  
  68.     wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  69.     wcex.style          = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_DBLCLKS;
  70.     wcex.lpfnWndProc    = (WNDPROC) StaticWndProc;
  71.     wcex.cbClsExtra     = 0;
  72.     wcex.cbWndExtra     = 0;
  73.     wcex.hInstance      = hInst;
  74.     wcex.hIcon          = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  75.     wcex.hCursor        = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  76.     wcex.hbrBackground  = (HBRUSH) CreateSolidBrush(BkColor);
  77.     wcex.lpszMenuName   = NULL;
  78.     wcex.lpszClassName  = szClassName;
  79.     wcex.hIconSm        = LoadIcon(wcex.hInstance, MAKEINTRESOURCE(108));
  80.     if (!RegisterClassEx(&wcex))
  81.     {
  82.         ErrorExit(L"RegisterClass");
  83.         return FALSE;
  84.     }
  85.        
  86.     hWnd = CreateWindow(szClassName, szTilte, WS_OVERLAPPEDWINDOW, Left, Right, Width, Height, NULL, NULL, hInst, NULL);
  87.     if (!hWnd)
  88.     {
  89.         ErrorExit(L"CreateWindow");
  90.         return FALSE;
  91.     }
  92.     return true;
  93. }
  94.  
  95. int FormMain::Show()
  96. {
  97.     if (!hWnd || !hInst)
  98.     {
  99.         MessageBox(NULL, L"Error!", L"Error: 'hInst = NULL' Or 'hWnd = NULL'", MB_OK);
  100.         return 0;
  101.     }
  102.    
  103.     if (pAddControlForm) (*pAddControlForm)(); 
  104.  
  105.     ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
  106.     UpdateWindow(hWnd);
  107.  
  108.     MSG msg;
  109.     while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  110.     {
  111.         //if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
  112.         {
  113.             TranslateMessage(&msg);
  114.             DispatchMessage(&msg);
  115.         }
  116.     }
  117.     return (int) msg.wParam;
  118. }
  119.  
  120. bool FormMain::RegisterControlClick(pADDCONTROLFORM f, int IdControl)
  121. {
  122.     for (int i = 0 ; i < 100 ; i++)
  123.         if (IdControls[i] == -1)
  124.         {
  125.             IdControls[i] = IdControl;
  126.             pAddControlClick[i] = f;
  127.             return true;
  128.         }
  129.     return false;
  130. }
  131.  
  132. FormMain::~FormMain(void)
  133. {
  134.  
  135. }
  136.  
  137. LRESULT CALLBACK FormMain::StaticWndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  138. {
  139.     if (uMsg == WM_CREATE)
  140.     {
  141.         LPCREATESTRUCT  pcs = reinterpret_cast<LPCREATESTRUCT>(lParam);
  142.         FormMain * pWindow = reinterpret_cast<FormMain*>(pcs->lpCreateParams);
  143.         SetWindowLong(hWnd, GWLP_USERDATA, PtrToUlong(pWindow));
  144.         return 0;
  145.     }
  146.     FormMain * pWindow = reinterpret_cast<FormMain*>(static_cast<LONG_PTR>(GetWindowLongPtr(hWnd, GWLP_USERDATA)));
  147.        
  148.     PAINTSTRUCT ps;
  149.     HDC hdc;
  150.  
  151.     switch(uMsg)
  152.     {  
  153.         case WM_COMMAND:
  154.             return pWindow->OnCommand(hWnd, uMsg, wParam, lParam);
  155.  
  156.         case WM_PAINT:
  157.             hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
  158.             EndPaint(hWnd, &ps);
  159.             break;
  160.  
  161.         case WM_DESTROY:
  162.             PostQuitMessage(0);
  163.             break;
  164.  
  165.         default:
  166.             return DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
  167.     }
  168.     return 0;
  169. }
  170.  
  171. void FormMain::ErrorExit(LPTSTR lpszFunction)
  172. {
  173.     LPVOID lpMsgBuf;
  174.     LPVOID lpDisplayBuf;
  175.     DWORD dw = GetLastError();
  176.  
  177.     FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM | FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS, NULL, dw,
  178.                     MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT), (LPTSTR) &lpMsgBuf, 0, NULL );
  179.  
  180.     lpDisplayBuf = (LPVOID)LocalAlloc(LMEM_ZEROINIT, (lstrlen((LPCTSTR)lpMsgBuf) + lstrlen((LPCTSTR)lpszFunction) + 40) * sizeof(TCHAR));
  181.     swprintf((LPTSTR)lpDisplayBuf, LocalSize(lpDisplayBuf) / sizeof(TCHAR), TEXT("%s failed with error %d: %s"), lpszFunction, dw, lpMsgBuf);
  182.     MessageBox(NULL, (LPCTSTR)lpDisplayBuf, TEXT("Error"), MB_OK);
  183.  
  184.     LocalFree(lpMsgBuf);
  185.     LocalFree(lpDisplayBuf);
  186. }
  187.  
  188. LRESULT FormMain::OnCommand(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  189. {
  190.     int Lo_wPram = LOWORD(wParam), Hi_wPram = HIWORD(wParam);
  191.  
  192.     for (int i = 0 ; i < 100 ; i++)
  193.     {
  194.         if (Lo_wPram == IdControls[i] && pAddControlClick[i])
  195.         {
  196.             (*pAddControlClick[i])();
  197.             return 0;
  198.         }
  199.     }
  200.     return DefWindowProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam);
  201. }
  202. /************Các Function Chính**********************/
  203. void ButtonExitClick()
  204. {
  205.     fm->CloseFormMain();
  206. }
  207.  
  208. void CreateControl()
  209. {
  210.     int y = 10;
  211.     hBtnExit = CreateWindow(TEXT("button"), TEXT("Exit"), WS_VISIBLE | WS_CHILD , 10, y, 100, 25, fm->hWnd, (HMENU) 100, fm->hInst, NULL);
  212.     fm->RegisterControlClick(&ButtonExitClick, 100);
  213. }
  214.  
  215. int APIENTRY _tWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPTSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
  216. {
  217.     UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance);
  218.     UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine); 
  219.  
  220.     RECT RectScreen;
  221.     GetWindowRect( GetDesktopWindow(), &RectScreen);
  222.     RectScreen.bottom = RectScreen.bottom - 40;
  223.     if (!fm->LoadForm(hInstance, L"Chuong Trinh Mau Class",L"ChuongTrinhMauClass", RectScreen.left , RectScreen.top, RectScreen.right, RectScreen.bottom, nCmdShow))
  224.         return 0;
  225.     fm->RegisterAddControlForm(&CreateControl);
  226.     int res = fm->Show();
  227.     delete fm;
  228.     return res;
  229. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 13-07-2017 lúc 10:44 AM. Lý do: Chỉnh lại khung mã trên VC++

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  867

  Tại dòng 86, bạn thử thay đổi như sau :
  Visual C++ Code:
  1.     // hWnd = CreateWindow(szClassName, szTilte, WS_OVERLAPPEDWINDOW, Left, Right, Width, Height, NULL, NULL, hInst, NULL);
  2.     hWnd = CreateWindow(szClassName, szTilte, WS_OVERLAPPEDWINDOW, Left, Right, Width, Height, NULL, NULL, hInst, this);
  Nếu chưa giải quyết được, bạn có thể đưa dự án lên mình sẽ giúp tìm lỗi.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2017
  Bài viết
  40

  THANK bạn. Mình giải quyết đc rồi. Quên khởi động biến tĩnh.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn