Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: có bạn nào làm đc ControlClick giống như bên AutoIT?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2017
  Bài viết
  40

  Mặc định có bạn nào làm đc ControlClick giống như bên AutoIT?

  Tôi đã thử với 2 cách:
  1)mouse_event
  Sử dụng đc nhưng chiếm Mouse.

  2) PostMessage hoặc SendMessage
  PostMessage(h, WM_MOUSEMOVE, 0, lParam);
  PostMessage(h, WM_LBUTTONDOWN, MK_LBUTTON, lParam);
  PostMessage(h, WM_LBUTTONUP, MK_LBUTTON, lParam);
  Không sử dụng đc.

  Có cách nào giống hàm ControlClick bên AutoIt, không chiếm Mouse, cửa sổ ứng dụng nhận Mouse không cần focus.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  928

  Bạn hoàn toàn có thể làm được, nhưng chú ý vài điểm sau :
  _ Đặt tham số wParam và lParam phải thật chính xác, nhất là tham số lParam - có lẽ bạn chưa làm được vì đặt lParam chưa đúng.
  _ Nếu cửa sổ mà ta mô phỏng Click trên nó mà không chuyển focus cho nó thì với vài điều khiển nó xử lý không đẹp lắm. Ví dụ : Bạn muốn Click vào một hộp Edit (Textbox) mà không chuyển Focus thì con nháy (Caret) sẽ không xuất hiện trên Edit - trông sẽ giống như chương trình chạy sai.
  _ Khi bạn muốn Click vào một điều khiển A tại 1 điểm POINT, nhưng điểm này lại có 1 điều khiển con B là con của A đang ở tại vị trí đó, Send hoặc Post sẽ không có ý nghĩa gì. Vì vậy bạn nên tìm cửa sổ trên cùng để Click.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2017
  Bài viết
  40

  LPARAM lParam = x | (y << 16);
  tham số này mình biết cách đặt mà: LOWORD là x, HIWORD là y.
  Sử dụng trong trường hợp Click Button thôi.
  Đặt rồi nhưng nó không chạy. Không tự Click đc, mình cũng hiểu cách lấy HWND vì đã từng viết auto Volamtruyenky (sử dụng autoit viết code) trên giả lập Điện thoại và sử dụng tốt. Vì mình cần tốc độ của C nên đang tìm hiểu.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  928

  Viết tốc hành một mẫu tham khảo cho bạn : Chỉ duy nhất 1 tập tin cpp trên dự án trống cho VS.
  C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <vector>
  3. #include <commctrl.h>
  4. #pragma comment(lib, "comctl32.lib")
  5.  
  6. #define     IDC_LISTVIEW                20000
  7. #define     IDC_BUTTON_RELOAD           20001
  8. #define     IDC_BUTTON_CONTROLCLICK     20002
  9. #define     MINWINDOWWIDTH              400
  10. #define     MINWINDOWHEIGHT             400
  11.  
  12. typedef struct
  13. {
  14.     HWND        hTree;          // Treeview chương trình
  15.     HWND        hParent;        // Cửa sổ cha của cửa sổ đang xét
  16.     HTREEITEM   hParentItem;    // Item cha
  17. } ITEMPARAM, *PITEMPARAM;
  18. typedef struct
  19. {
  20.     HWND        hTree;              // Treeview chứa các cửa sổ đang hiện diện trên màn hình
  21.     HWND        hbtReload;          // Button dùng để đếm trở lại các cửa sổ
  22.     HWND        hbtControlClick;    // Button mô phỏng hàm ControlClick của AutoIt
  23. } HWNDS, *PHWNDS;
  24.  
  25. HWND Find(HWND hThis, POINT ptCursor)
  26. {
  27.     RECT                r;
  28.     HWND                hAnother;
  29.     std::vector<HWND>   vtHwnd;
  30.  
  31.     hAnother = hThis;                                   // Cửa sổ cùng cấp đầu tiên
  32.     vtHwnd.push_back(hAnother);                         // Lưu lại
  33.     do
  34.     {
  35.         hAnother = GetWindow(hAnother, GW_HWNDNEXT);
  36.         if (hAnother)                                   // Một cửa sổ cùng cấp khác
  37.             vtHwnd.push_back(hAnother);                 // Lưu lại
  38.     } while (hAnother);
  39.  
  40.     HWND    hReturn = NULL;
  41.     for (std::vector<HWND>::iterator i = vtHwnd.begin(); i != vtHwnd.end(); i++)
  42.     {
  43.         GetWindowRect(*i, &r);
  44.         if (PtInRect(&r, ptCursor))                     // Chuột nằm trong cửa sổ này
  45.         {
  46.             HWND    hChild = GetWindow(*i, GW_CHILD);
  47.             if (hChild)                                 // Nếu tồn tại cửa sổ con
  48.             {
  49.                 HWND    hFind = Find(hChild, ptCursor);
  50.                 if (hFind)
  51.                     return hFind;
  52.                 else
  53.                     return hThis;
  54.             }
  55.             return hThis;
  56.         }
  57.     }
  58.     return NULL;
  59. }
  60. void ControlClick(HWND hwnd)
  61. {
  62.     RECT    r;
  63.     GetWindowRect(hwnd, &r);
  64.     POINT   ptCursor;
  65.     ptCursor.x = r.left + (r.right - r.left) / 2;
  66.     ptCursor.y = r.top + (r.bottom - r.top) / 2;
  67.     // Chúng ta mô phỏng Click tại điểm này của 1 cửa sổ hwnd nhưng nếu tại điểm này lại
  68.     // lọt vào vùng cửa sổ của một điều khiển con hChild của hwnd thì các thông điệp
  69.     // gởi tới hwnd sẽ sai. Vì vậy ta phải tìm cửa sổ con mà nằm trên cùng (trong Z index)
  70.     // để gởi thông điệp tới.
  71.     HWND    hLast;
  72.     if (GetParent(hwnd))                    // Không phải cửa sổ đỉnh
  73.         hLast = Find(hwnd, ptCursor);
  74.     else                                    // Là cửa sổ mức đỉnh
  75.     {
  76.         hLast = GetWindow(hwnd, GW_CHILD);
  77.         if (hLast)
  78.             hLast = Find(hLast, ptCursor);
  79.         if (!hLast)
  80.             hLast = hwnd;
  81.     }
  82.  
  83.     ScreenToClient(hLast, &ptCursor);
  84.     /////////////////////// Các lệnh mô phỏng Click chuột ở đây /////////////////////////////
  85.     LPARAM  lparam = MAKELPARAM(ptCursor.x, ptCursor.y);
  86.     PostMessage(hLast, WM_LBUTTONDOWN, MK_LBUTTON, lparam);
  87.     PostMessage(hLast, WM_LBUTTONUP, 0, lparam);
  88.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  89. }
  90. HTREEITEM AddTreeItem(HWND hTree, PCHAR szItem, HWND hwnd, HTREEITEM hParentItem)
  91. {
  92.     TVITEM              tvi;
  93.     TVINSERTSTRUCT      tvins;
  94.  
  95.     tvi.mask = TVIF_TEXT | TVIF_PARAM;
  96.     tvi.pszText = szItem;
  97.     tvi.cchTextMax = sizeof(tvi.pszText) / sizeof(tvi.pszText[0]);
  98.     tvi.lParam = (LPARAM)hwnd;
  99.     tvins.item = tvi;
  100.     tvins.hInsertAfter = TVI_LAST;
  101.     tvins.hParent = hParentItem;
  102.  
  103.     return (HTREEITEM)SendMessage(hTree, TVM_INSERTITEM, 0, (LPARAM)&tvins);
  104. }
  105. BOOL CALLBACK EnumChildProc(HWND hChild, LPARAM lparam)
  106. {
  107.     PITEMPARAM  pItemParam = (PITEMPARAM)lparam;
  108.     // Lọc bớt các cửa sổ đếm không theo phân cấp
  109.     if (GetParent(hChild) != pItemParam->hParent)
  110.         return TRUE;
  111.     // Lọc bỏ bớt các cửa sổ không hiển thị
  112.     if (!IsWindowVisible(hChild))
  113.         return TRUE;
  114.     // Lọc bỏ bớt các cửa sổ không kích thước
  115.     RECT    r;
  116.     GetWindowRect(hChild, &r);
  117.     if (r.right - r.left == 0 || r.bottom - r.top == 0)
  118.         return TRUE;
  119.     CHAR    szItem[MAX_PATH * 2], szName[MAX_PATH], szClass[MAX_PATH];
  120.     GetClassName(hChild, szClass, MAX_PATH - 1);
  121.     int     iLength = GetWindowTextLength(hChild);
  122.     if (iLength)
  123.     {
  124.         GetWindowText(hChild, szName, MAX_PATH - 1);
  125.         wsprintf(szItem, "%p - <%s> - %s", hChild, szName, szClass);
  126.     }
  127.     else
  128.         wsprintf(szItem, "%p - <NULL> - %s", hChild, szClass);
  129.     HTREEITEM   hItem = AddTreeItem(pItemParam->hTree, szItem, hChild, pItemParam->hParentItem);
  130.     // Đếm các cửa sổ con của cửa sổ này - Chỉ đếm 1 cấp
  131.     ITEMPARAM   ItemParam = { pItemParam->hTree, hChild, hItem };
  132.     EnumChildWindows(hChild, EnumChildProc, (LPARAM)&ItemParam);
  133.     return TRUE;
  134. }
  135. BOOL CALLBACK EnumWindowsProc(HWND hwnd, LPARAM lparam)
  136. {
  137.     PITEMPARAM  pItemParam = (PITEMPARAM)lparam;
  138.     // Lọc bỏ bớt các cửa sổ không hiển thị
  139.     if (!IsWindowVisible(hwnd))
  140.         return TRUE;
  141.     // Lọc bỏ bớt các cửa sổ đang thu nhỏ thành Icon trên thanh Taskbar
  142.     if (IsIconic(hwnd))
  143.         return TRUE;
  144.     // Lọc bỏ bớt các cửa sổ không kích thước
  145.     RECT    r;
  146.     GetWindowRect(hwnd, &r);
  147.     if (r.right - r.left == 0 || r.bottom - r.top == 0)
  148.         return TRUE;
  149.     // Lọc bỏ bớt các cửa sổ không có text Caption
  150.     int     iLength = GetWindowTextLength(hwnd);
  151.     if (!iLength)
  152.         return TRUE;
  153.     CHAR    szItem[MAX_PATH * 2], szName[MAX_PATH], szClass[MAX_PATH];
  154.     GetClassName(hwnd, szClass, MAX_PATH - 1);
  155.     GetWindowText(hwnd, szName, MAX_PATH - 1);
  156.     wsprintf(szItem, "%p - <%s> - %s", hwnd, szName, szClass);
  157.     HTREEITEM   hItem = AddTreeItem(pItemParam->hTree, szItem, hwnd, NULL);
  158.     // Đếm các cửa sổ con của cửa sổ này - Chỉ đếm 1 cấp
  159.     ITEMPARAM   ItemParam = { pItemParam->hTree, hwnd, hItem };
  160.     EnumChildWindows(hwnd, EnumChildProc, (LPARAM)&ItemParam);
  161.     return TRUE;
  162. }
  163. LRESULT OnCreate(HINSTANCE hInst, HWND hwnd, PHWNDS phwnds)
  164. {
  165.     phwnds->hTree = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE | WS_EX_DLGMODALFRAME, WC_TREEVIEW, "Treeview HWND", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER |
  166.         TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_SHOWSELALWAYS | TVS_NOTOOLTIPS, 0, 0, 0, 0, hwnd, (HMENU)IDC_LISTVIEW, hInst, NULL);
  167.     phwnds->hbtReload = CreateWindow("button", "Reload", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | BS_PUSHBUTTON, 0, 0, 0, 0, hwnd, (HMENU)IDC_BUTTON_RELOAD, hInst, NULL);
  168.     phwnds->hbtControlClick = CreateWindow("button", "ControlClick", WS_DISABLED | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | BS_PUSHBUTTON, 0, 0, 0, 0, hwnd, (HMENU)IDC_BUTTON_CONTROLCLICK, hInst, NULL);
  169.     TreeView_SetBkColor(phwnds->hTree, RGB(0, 255, 255));
  170.     return 0;
  171. }
  172. LRESULT OnSizing(PRECT pRect)
  173. {
  174.     LRESULT     rs = 0;
  175.     if (pRect->right - pRect->left < MINWINDOWWIDTH)
  176.     {
  177.         pRect->right = pRect->left + MINWINDOWWIDTH;
  178.         rs = 1;
  179.     }
  180.     if (pRect->bottom - pRect->top < MINWINDOWHEIGHT)
  181.     {
  182.         pRect->bottom = pRect->top + MINWINDOWHEIGHT;
  183.         rs = 1;
  184.     }  
  185.     return rs;
  186. }
  187. LRESULT OnSize(LPARAM lparam, PHWNDS phwnds)
  188. {
  189.     int cxClient = LOWORD(lparam);
  190.     int cyClient = HIWORD(lparam);
  191.     MoveWindow(phwnds->hTree, 20, 20, cxClient - 40, cyClient - 75, TRUE);
  192.     MoveWindow(phwnds->hbtReload, cxClient / 2 - 105, cyClient - 45, 100, 25, TRUE);
  193.     MoveWindow(phwnds->hbtControlClick, cxClient / 2 + 5, cyClient - 45, 100, 25, TRUE);
  194.     return 0;
  195. }
  196. LRESULT OnNotify(HWND hwnd, WPARAM wparam, LPARAM lparam, PHWNDS phwnds)
  197. {
  198.     switch (((LPNMHDR)lparam)->code)
  199.     {
  200.     case TVN_SELCHANGED:
  201.         EnableWindow(phwnds->hbtControlClick, ((LPNMTREEVIEW)lparam)->itemNew.hItem ? TRUE : FALSE);
  202.         return 0;
  203.     }
  204.     return DefWindowProc(hwnd, WM_NOTIFY, wparam, lparam);
  205. }
  206. LRESULT OnCommand(HWND hwnd, WPARAM wparam, LPARAM lparam, PHWNDS phwnds)
  207. {
  208.     ITEMPARAM           ItemParam;
  209.     TVITEM              tvi;
  210.  
  211.     switch (LOWORD(wparam))
  212.     {
  213.     case IDC_BUTTON_RELOAD:
  214.         TreeView_DeleteAllItems(phwnds->hTree);
  215.         ItemParam.hParent = NULL;
  216.         ItemParam.hParentItem = NULL;
  217.         ItemParam.hTree = phwnds->hTree;
  218.         EnumWindows(EnumWindowsProc, (LPARAM)&ItemParam);
  219.         SetFocus(phwnds->hTree);
  220.         return 0;
  221.     case IDC_BUTTON_CONTROLCLICK:
  222.         tvi.mask = TVIF_PARAM;
  223.         tvi.hItem = TreeView_GetSelection(phwnds->hTree);
  224.         TreeView_GetItem(phwnds->hTree, &tvi);
  225.         if ((HWND)tvi.lParam == phwnds->hbtControlClick)
  226.         {
  227.             MessageBox(hwnd, "Error : Click at <ControlClick> !!!\nLoop...", "Error", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
  228.             return 0;
  229.         }
  230.         ControlClick((HWND)tvi.lParam);
  231.         return 0;
  232.     }
  233.     return DefWindowProc(hwnd, WM_COMMAND, wparam, lparam);
  234. }
  235. LRESULT OnClose(HWND hwnd)
  236. {
  237.     if (IDYES == MessageBox(hwnd, "Sure close ?", "Confirm", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION))
  238.         DestroyWindow(hwnd);
  239.     return 0;
  240. }
  241. LRESULT OnDestroy()
  242. {
  243.     PostQuitMessage(0);
  244.     return 0;
  245. }
  246. LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
  247. {
  248.     static  HWNDS       hwnds;      // Những cửa sổ
  249.  
  250.     switch (message)
  251.     {
  252.     case WM_CREATE:     return OnCreate(((LPCREATESTRUCT)lparam)->hInstance, hwnd, &hwnds);
  253.     case WM_SIZING:     return OnSizing((PRECT)lparam);
  254.     case WM_SIZE:       return OnSize(lparam, &hwnds);
  255.     case WM_NOTIFY:     return OnNotify(hwnd, wparam, lparam, &hwnds);
  256.     case WM_COMMAND:    return OnCommand(hwnd, wparam, lparam, &hwnds);
  257.     case WM_CLOSE:      return OnClose(hwnd);
  258.     case WM_DESTROY:    return OnDestroy();
  259.     }
  260.     return DefWindowProc(hwnd, message, wparam, lparam);
  261. }
  262. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE, LPSTR, int nCmdShow)
  263. {
  264.     WNDCLASS    wc;
  265.     wc.cbClsExtra = 0;
  266.     wc.cbWndExtra = 0;
  267.     wc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(LTGRAY_BRUSH);
  268.     wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  269.     wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  270.     wc.hInstance = hInstance;
  271.     wc.lpfnWndProc = WndProc;
  272.     wc.lpszClassName = "ControlClick";
  273.     wc.lpszMenuName = NULL;
  274.     wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  275.     if (!RegisterClass(&wc))
  276.         return 0;
  277.     HWND    hwnd = CreateWindow(wc.lpszClassName, wc.lpszClassName, WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, MINWINDOWWIDTH, MINWINDOWHEIGHT, NULL, NULL, hInstance, NULL);
  278.     if (!hwnd)
  279.         return 0;
  280.     ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
  281.     UpdateWindow(hwnd);
  282.     MSG msg;
  283.     while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  284.     {
  285.         TranslateMessage(&msg);
  286.         DispatchMessage(&msg);
  287.     }
  288.     return msg.wParam;
  289. }

  Lúc nào rảnh, mình sẽ nhờ bạn trợ giúp cho vài chiêu trên DĐ, bạn sẵn lòng chứ. hì hì. Chào bạn

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2017
  Bài viết
  40

  MouseClick đã làm đc rồi. Thank bạn MHoang!
  Nhưng lại có thắc mắc thêm , nếu Cửa sổ chuơng trình hiện bình thường (không cần focus) thì MouseClick hoạt động đc NHƯNG Cửa sổ chuơng trình bị thu nhỏ xuống khay Taskbar thì pó tay. Có cách khắc phục đc không bạn?
  Đang viết auto VoLamMobi lại bị vướng phần PostMessage nhập Key, nó không chịu nhập. Hic

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  928

  Mặc định có bạn nào làm đc ControlClick giống như bên AutoIT?

  Vấn đề của bạn quá khó, nếu là mình thì mình sẽ thử nghiệm bằng cách lấy địa chỉ WndProc của chương trình cần MouseClick bằng GetWindowLong, GetClassLong (GetWindowLongPtr - trên 64) xong rồi chuyển trực tiếp các tham số vào hàm thông qua con trỏ hàm như bạn đã từng làm với LoadImageW của mấy ngày trước vậy.

  Send và Post là các API của Windows nên khi thực hiện, chắc chắn Windows đã có kiểm tra sự hiển thị và tọa độ trước khi đưa vào WndProc. Chương trình mà bạn muốn Click đó khi nằm ở Taskbar thì nó chỉ là một item của cửa sổ Taskbar mà thôi - và các item thì khi Click vào - WndProc của Taskbar chỉ đơn giản phóng to hoặc thu nhỏ mà thôi.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Bài viết
  4

  Mình cũng thử làm giống bạn MrHoang tuy nhiên một số cửa sổ như notepad thì ok, còn một số cửa sổ khác giường như không có tác dụng gì đối với cách click này. Có ai biết vì sao không?

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,594

  Có code AutoIT không ?
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn