Chào mọi người em đang cần viết một chuơng trình tải file từ một sever xuống máy local dùng giao thức ftp. Người dùng quy định các tham số tùy chọn: thời gian lastModifed của file không quá bao nhiêu so với hiện tại, tên file chứa những kí tự nào, độ lớn tối đa của file, kích thước tối thiểu, ... . Hiện tại em đang định làm theo cách này :

Code:
for (file in remote-dir) {
   if (co quy dinh thoi gian lastModifed) {
     checkTime();
  }

  if (co quy dinh kich thuoc file) {
   checkFileSize();
 }
}
Cách này rõ ràng không hợp lí: nếu người dùng không quy định kích thước file thì chuơng trình vẫn phải kiểm tra xem người dùng có quy định kích thước file n- lần (n là số file trong thư mục). Em muốn hỏi là có cách thiết kế nào mà mình chỉ phải check một lần duy nhất không ạ, thanks mọi người.