Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: bai tạp sap xep tên sinh viên theo thứ tự bảng chữ cái

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2016
  Bài viết
  1

  Mặc định bai tạp sap xep tên sinh viên theo thứ tự bảng chữ cái

  ý tưởng mình là từ chỗ dấu cách để tách ra tên rồi so sánh nhưng ko ra kết quả mong mọi người giúp đỡ. mình cảm ơn


  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>

  void doiCho(char a[][50],char b[][50]);
  void nhapHS(char a[][50]);
  void hien(char b[][50]);
  void lamDep(char hoTen[]);

  int sohs=0;

  void main(){
  char **hs;
  tongHS();
  // int **pp = (int **)malloc(5 * sizeof(int *));
  // int *p = (int *)malloc(5 * 10 * sizeof(int));
  // for (int i = 0; i < 5; i++)
  // pp[i] = p + i * 10;

  hs=(char*)malloc(sohs*sizeof(char));
  nhapHS(hs);
  sapXep(hs);
  hien(hs);

  }

  void tongHS(){
  printf("\nNhap so hoc sinh ");
  scanf("%d",&sohs);
  }

  void nhapHS(char a[][50]){
  for(int i=0;i<sohs;i++){
  fflush(stdin);
  printf("\nHo ten ");
  gets(a[i]);
  lamDep(a[i]);
  }
  }

  void hien(char b[][50]){
  for(int i=0;i<sohs;i++){
  printf("\n%s \n",b[i]);
  }
  }

  void sapXep(char a[][50]){;
  int l,k;
  //lay ra 2 so lien tiep
  for(int i=0;i<sohs;i++){
  int x;
  int y;
  int doDai_1=strlen(a[i]);
  for(int j=0;j<sohs;j++){
  int doDai_2=strlen(a[j]);
  int kt_ten=0;
  //------------------------
  // lay vi tri khoang trang a[i]
  for( k=doDai_1;k>0;k--){
  if(a[i][k]!=' '&&a[i][k-1]==' '){
  // doDai_1=k-1;
  //----------------------
  // lay vi tri khoang trang a[j]
  for(l=doDai_2;l>0;l--){
  if(a[j][l]!=' '&& a[j][l-1]==' '){
  y+=1;
  // if(y==x){
  // ------------------------
  //kiem tra chu cai lon hon va doi cho
  for(int m=k,n=l;m<=strlen(a[i])||n<=strlen(a[j]);m++,n++){
  if(a[i][m]<a[j][n]){
  doiCho(a[i],a[j]);
  kt_ten++;
  break;
  }
  else if(a[i][m]>a[j][n]){
  kt_ten++;
  break;
  }
  }
  }
  // }
  if(kt_ten!=0) {break;}
  }
  }
  if(kt_ten!=0){break;}
  }
  }
  }
  }
  void doiCho(char a[][50],char b[][50]){
  char trungGian[50];
  strcpy(trungGian,a);
  strcpy(a,b);
  strcpy(b,trungGian);
  }
  void lamDep(char hoTen[]){
  int soTu=strlen(hoTen);
  //chuyen het ve chu thuong
  strlwr(hoTen);
  // chuan hoa viet hoa va xoa dau cach

  for(int j=0;j<=soTu-1;j++){
  if(hoTen[j]==' '&&hoTen[j+1]!=' '){
  if(hoTen[j+1]>='a'&&hoTen[j+1]<='z'){
  hoTen[j+1]-=32;
  }
  }
  else if(hoTen[j]==' '&&hoTen[j+1]==' '){
  strcpy(&hoTen[j],&hoTen[j+1]);
  j-=1;
  if(hoTen[0]==' '){
  strcpy(&hoTen[0],&hoTen[1]);
  }
  }
  }
  if(hoTen[0]==' '){
  strcpy(&hoTen[0],&hoTen[1]);
  }
  if(hoTen[0]>='a'&&hoTen[0]<='z'){
  hoTen[0]-=32;
  }
  printf("Ten ban la %s",hoTen);
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2017
  Bài viết
  40

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  
  void doiCho(char *a,char *b);		//Sửa kiểu biến
  void nhapHS(char **a);     	//Sửa lại
  void hien(char **b);    //Sửa
  void lamDep(char hoTen[]);
  
  int sohs=0;
  
  void main()
  {
  	 char **hs;
  	tongHS();
  	// int **pp = (int **)malloc(5 * sizeof(int *));
  	// int *p = (int *)malloc(5 * 10 * sizeof(int));
  	// for (int i = 0; i < 5; i++)
  	// pp[i] = p + i * 10;
  
  	hs=(char**)malloc(sohs*sizeof(char));	// thêm dấu (char**)
  
  	nhapHS(hs);
  	sapXep(hs);
  	hien(hs);
  }
  
  void tongHS()
  {
  	printf("\nNhap so hoc sinh ");
  	scanf("%d",&sohs);
  }
  
  void nhapHS(char **a)	//Sửa lại
  {
  	for(int i=0;i<sohs;i++)
  	{
  		a[i]=(char*)malloc(50*sizeof(char));	// thêm vào
  		fflush(stdin);
  		printf("\nHo ten ");
  		gets(a[i]);
  		lamDep(a[i]);
  	}
  }
  
  void hien(char **b)	//Sửa
  {
  	for(int i=0;i<sohs;i++)
  		printf("\n%s \n",b[i]);
  }
  
  void sapXep(char **a)	//Sửa
  {
  	int l,k;
  	//lay ra 2 so lien tiep
  	for(int i=0;i<sohs;i++)
  	{
  		int x;
  		//int y;	Biến y không sử dụng tới nên bỏ
  		int doDai_1=strlen(a[i]);
  		for(int j=0;j<sohs;j++)
  		{
  			int doDai_2=strlen(a[j]);
  			int kt_ten=0;
  			//------------------------
  			// lay vi tri khoang trang a[i]
  			for( k=doDai_1;k>0;k--)
  			{
  				if(a[i][k]!=' '&&a[i][k-1]==' ')
  				{
  					// doDai_1=k-1;
  					//----------------------
  					// lay vi tri khoang trang a[j]
  					for(l=doDai_2;l>0;l--)
  					{
  						if(a[j][l]!=' '&& a[j][l-1]==' ')
  						{
  							//y+=1;	Biến y không sử dụng tới nên bỏ
  							// if(y==x){
  							// ------------------------
  							//kiem tra chu cai lon hon va doi cho
  							for(int m=k,n=l;m<=strlen(a[i])||n<=strlen(a[j]);m++,n++)
  							{
  								if(a[i][m]<a[j][n])
  								{
  									doiCho(a[i],a[j]);
  									kt_ten++;
  									break;
  								}
  								else if(a[i][m]>a[j][n])
  								{
  									kt_ten++;
  									break;
  								}
  							}
  						}
  						//	}
  						if(kt_ten!=0) {break;}
  					}
  				}
  				if(kt_ten!=0){break;}
  			}
  		}
  	}
  }
  void doiCho(char *a,char *b)	//Sửa kiểu biến
  {
  	char trungGian[50];
  	strcpy(trungGian,a);
  	strcpy(a,b);
  	strcpy(b,trungGian);
  }
  void lamDep(char hoTen[])
  {
  	int soTu=strlen(hoTen);
  	//chuyen het ve chu thuong
  	strlwr(hoTen);
  	// chuan hoa viet hoa va xoa dau cach
  
  	for(int j=0;j<soTu-1;j++)	// bỏ dấu =
  	{
  		if(hoTen[j]==' '&&hoTen[j+1]!=' ')
  		{
  			if(hoTen[j+1]>='a'&&hoTen[j+1]<='z')
  			{
  				hoTen[j+1]-=32;
  			}
  		}
  		else if(hoTen[j]==' '&&hoTen[j+1]==' ')
  		{
  			strcpy(&hoTen[j],&hoTen[j+1]);
  			j-=1;
  			if(hoTen[0]==' ')
  			{
  				strcpy(&hoTen[0],&hoTen[1]);
  			}
  		}
  	}
  	if(hoTen[0]==' ')
  	{
  		strcpy(&hoTen[0],&hoTen[1]);
  	}
  	if(hoTen[0]>='a'&&hoTen[0]<='z')
  	{
  		hoTen[0]-=32;
  	}
  	printf("Ten ban la %s",hoTen);
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2016
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi quangvinh2k8 Xem bài viết
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  
  void doiCho(char *a,char *b);		//Sửa kiểu biến
  void nhapHS(char **a);     	//Sửa lại
  void hien(char **b);    //Sửa
  void lamDep(char hoTen[]);
  
  int sohs=0;
  
  void main()
  {
  	 char **hs;
  	tongHS();
  	// int **pp = (int **)malloc(5 * sizeof(int *));
  	// int *p = (int *)malloc(5 * 10 * sizeof(int));
  	// for (int i = 0; i < 5; i++)
  	// pp[i] = p + i * 10;
  
  	hs=(char**)malloc(sohs*sizeof(char));	// thêm dấu (char**)
  
  	nhapHS(hs);
  	sapXep(hs);
  	hien(hs);
  }
  
  void tongHS()
  {
  	printf("\nNhap so hoc sinh ");
  	scanf("%d",&sohs);
  }
  
  void nhapHS(char **a)	//Sửa lại
  {
  	for(int i=0;i<sohs;i++)
  	{
  		a[i]=(char*)malloc(50*sizeof(char));	// thêm vào
  		fflush(stdin);
  		printf("\nHo ten ");
  		gets(a[i]);
  		lamDep(a[i]);
  	}
  }
  
  void hien(char **b)	//Sửa
  {
  	for(int i=0;i<sohs;i++)
  		printf("\n%s \n",b[i]);
  }
  
  void sapXep(char **a)	//Sửa
  {
  	int l,k;
  	//lay ra 2 so lien tiep
  	for(int i=0;i<sohs;i++)
  	{
  		int x;
  		//int y;	Biến y không sử dụng tới nên bỏ
  		int doDai_1=strlen(a[i]);
  		for(int j=0;j<sohs;j++)
  		{
  			int doDai_2=strlen(a[j]);
  			int kt_ten=0;
  			//------------------------
  			// lay vi tri khoang trang a[i]
  			for( k=doDai_1;k>0;k--)
  			{
  				if(a[i][k]!=' '&&a[i][k-1]==' ')
  				{
  					// doDai_1=k-1;
  					//----------------------
  					// lay vi tri khoang trang a[j]
  					for(l=doDai_2;l>0;l--)
  					{
  						if(a[j][l]!=' '&& a[j][l-1]==' ')
  						{
  							//y+=1;	Biến y không sử dụng tới nên bỏ
  							// if(y==x){
  							// ------------------------
  							//kiem tra chu cai lon hon va doi cho
  							for(int m=k,n=l;m<=strlen(a[i])||n<=strlen(a[j]);m++,n++)
  							{
  								if(a[i][m]<a[j][n])
  								{
  									doiCho(a[i],a[j]);
  									kt_ten++;
  									break;
  								}
  								else if(a[i][m]>a[j][n])
  								{
  									kt_ten++;
  									break;
  								}
  							}
  						}
  						//	}
  						if(kt_ten!=0) {break;}
  					}
  				}
  				if(kt_ten!=0){break;}
  			}
  		}
  	}
  }
  void doiCho(char *a,char *b)	//Sửa kiểu biến
  {
  	char trungGian[50];
  	strcpy(trungGian,a);
  	strcpy(a,b);
  	strcpy(b,trungGian);
  }
  void lamDep(char hoTen[])
  {
  	int soTu=strlen(hoTen);
  	//chuyen het ve chu thuong
  	strlwr(hoTen);
  	// chuan hoa viet hoa va xoa dau cach
  
  	for(int j=0;j<soTu-1;j++)	// bỏ dấu =
  	{
  		if(hoTen[j]==' '&&hoTen[j+1]!=' ')
  		{
  			if(hoTen[j+1]>='a'&&hoTen[j+1]<='z')
  			{
  				hoTen[j+1]-=32;
  			}
  		}
  		else if(hoTen[j]==' '&&hoTen[j+1]==' ')
  		{
  			strcpy(&hoTen[j],&hoTen[j+1]);
  			j-=1;
  			if(hoTen[0]==' ')
  			{
  				strcpy(&hoTen[0],&hoTen[1]);
  			}
  		}
  	}
  	if(hoTen[0]==' ')
  	{
  		strcpy(&hoTen[0],&hoTen[1]);
  	}
  	if(hoTen[0]>='a'&&hoTen[0]<='z')
  	{
  		hoTen[0]-=32;
  	}
  	printf("Ten ban la %s",hoTen);
  }

  mình nhập vài tên thì thấy kết quả vẫn sai như code của mình.cho mình hỏi thuật toán mình nghĩ vậy đúng chưa

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2017
  Bài viết
  40

  tôi kiểm tra thấy đc mà bạn. (không kiểm tra tính tối ưu thuật toán nhé)
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Kiem tra ten.jpg
Lần xem:	2
Size:		111.9 KB
ID:		56463

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn