Em đang làm thử 1 cái project . Em tạo 1 table student , nhưng em muốn tạo 1 function để lấy họ và tên của học sinh thông qua StudentID , thì lại bị không khai báo được báo lỗi . Ai đi qua chỉ em với

CREATE TABLE StudentList (
StudentID uniqueidentifier DEFAULT NEWID() NOT NULL PRIMARY KEY,
ClassID char(10) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES ClassList(ClassID),
FistName varchar(15),
LastName varchar(45),
Sex varchar(10),
Birthday date,
IDCard varchar(15),
PhoneNumber varchar(15),
Email varchar(45),
scholarship float,
TrainSystemID bit NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES TrainingSystem(TrainSystemID),
StartDay date,
EndDay date,
);


CREATE FUNCTION UserName
(
@ID uniqueidentifier DEFAULT NEWID()
)
RETURNS uniqueidentifier DEFAULT NEWID()
BEGIN
DECLARE @User varchar(50)
SELECT @User = FistName + ' ' +LastName FROM StudentList
WHERE StudentID = @ID
RETURN @User
END