Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Tìm các phần tử khác nhau của 2 mảng số nguyên

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  3

  Wink Tìm các phần tử khác nhau của 2 mảng số nguyên

  Em có 1 đề bài thế này các bác giải giúp: Tìm các số có mặt trong 1 dãy số mà không có mặt trong một dãy số thứ 2.
  Ví dụ: em có 2 dãy {1,2,3,4} và {2,6,4} thì phải lấy được ra hai số 2 và 4 bác nào có biết thuật toán thế nào giải thích giúp em, có code thì càng tốt

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  60

  Bài này mình làm hơi dài dòng 1 tí, mong bạn thông cảm.
  Code:
  	int n;
  	int m;
  	int *ptr_A;
  	int *ptr_B;
  
  	printf("\n How many elements of the Array A: ");
  	scanf("%d", &n);
  	ptr_A = (int *) malloc(n * sizeof(int));
  	printf("\n How many elements of the Array B: ");
  	scanf("%d", &m);
  	ptr_B = (int *) malloc(m * sizeof(int));
  
  	for(int i = 0; i < n; i++){
  		printf("\n Input element A[%d]: ", i);
  		scanf("%d", (ptr_A + i));
  	}
  	for(int i = 0; i < m; i++){
  		printf("\n Input element B[%d]: ", i);
  		scanf("%d", (ptr_B + i));
  	}
  
  	printf("\n =================================");
  	for(int i = 0; i < (n/2); i++){
  		for(int j = 0; j < m; j++){
  			if(*(ptr_A + i) == *(ptr_B + j)){
  				printf("\t %d", *(ptr_A + i));
  			}			
  
  			if(*(ptr_A + (i + n/2)) == *(ptr_B + j)){
  				printf("\t %d", *(ptr_A + (i + n/2)));
  			}			
  		}
  		
  		if(i + n/2 + 1 == n-1){
  			i++;
  			for(int j = 0; j < m; j++){
  				if(*(ptr_A + (i + n/2)) == *(ptr_B + j)){
  					printf("\t %d", *(ptr_A + (i + n/2)));
  				}
  			}
  		}
  	}
  
  	free(ptr_A);
  	free(ptr_B);

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  15

  đây là đoạn code mình viết để tìm ra những phần tử giống nhau của hai mảng, bạn tham khảo cho ý kiến nhé
  PHP Code:
  // test2.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //

  #include "stdafx.h"
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>

  using namespace std;

  bool nguyento(int N){
      if(
  == ==3)
          return 
  true;
      else
          if(
  4){
              for(
  int i=2i<N/2+1i++)
                  if(
  N%== 0)
                      return 
  false;
                  return 
  true;
          }
  }
  int main(int argccharargv[])
  {
      
  int n,mA[100],B[100],C[100],count 0;
      
      
  cout << "nhap vao gia tri cua mang A:"cin >> n;
      
      for(
  int i=0ini++){
          
  cout << "Nhap phan tu thu "<<i+1<<" : "cin >> A[i];
      }
      
  cout << "nhap vao gia tri cua mang B:"cin >> m;
      
      for(
  int i=0imi++){
          
  cout << "Nhap phan tu thu "<<i+1<<" : "cin >> B[i];
      }
      for(
  int i=0ini++)
          for(
  int j=0jmj++)
              if(
  A[i] == B[j]){
                  
  C[count] = A[i];
                  
  count++;
              }
              
  cout << "Cac phan tu giong nhau cua hai mang la: ";
      for(
  int i=0i<counti++)
          
  cout << C[i] << "\t" ;
      
  getch();
      return 
  0;


 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  4

  các bác ơi,thế thì tìm số phần tử khác nhau trong một mảng nguyên thì như thế nào. ví dụ như ta có mảng a[1, 1, 3, 4,6,3] thì phải in ra 1, 3, 4, 6. các bác giúp nhanh nha.code bang c++ thi tốt quá.code cang đơn giản càng thanks các bác nhìu nha

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  11

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi aboy_gt_nd Xem bài viết
  các bác ơi,thế thì tìm số phần tử khác nhau trong một mảng nguyên thì như thế nào. ví dụ như ta có mảng a[1, 1, 3, 4,6,3] thì phải in ra 1, 3, 4, 6. các bác giúp nhanh nha.code bang c++ thi tốt quá.code cang đơn giản càng thanks các bác nhìu nha
  lùa bò vào chuồng hihihi

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  Bốn bề là nhà
  Bài viết
  703

  Mặc định Tìm các phần tử khác nhau của 2 mảng số nguyên

  To chủ thớt: Xem lại đề bài đi nhé, sai rồi đấy:
  Tư tưởng:
  C++ Code:
  1. - duyệt từng phần tử trong dãy thứ nhất (a[i])
  2. {
  3.    - duyệt từng pt trong dãy thứ 2 (b[j])
  4.     if (a[i]==b[j]) ->Xuất....
  5. }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Nơi ở
  Bình Dương, Hồ Chí Minh
  Bài viết
  392

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi aboy_gt_nd Xem bài viết
  các bác ơi,thế thì tìm số phần tử khác nhau trong một mảng nguyên thì như thế nào. ví dụ như ta có mảng a[1, 1, 3, 4,6,3] thì phải in ra 1, 3, 4, 6. các bác giúp nhanh nha.code bang c++ thi tốt quá.code cang đơn giản càng thanks các bác nhìu nha
  Hàm nhập mảng bạn tự làm nhé:
  Đầu tiên bạn viết hàm kiểm tra xem các phần tử phía sau phần tử a[i] có bằng a[i] hay không, nếu phải return false còn không return true
  C Code:
  1. bool test(int a[],int k)
  2. {
  3.     for (int j=0;j<k;j++)
  4.         if (a[k]==a[j])
  5.             return false; //nếu đằng sau số a[k] Có số giống nó
  6.     return true; //nếu đằng sau số a[k] không có số nào giống nó
  7. }

  Sau đó trong hàm main bạn cho vòng for chạy:
  C Code:
  1. for (int i=0;i<n;i++)  //n số phần tử của mảng
  2.         if (test(a,i)==true)
  3.             printf("%d ",a[i]); // in ra các số khác nhau

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  687

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi aboy_gt_nd Xem bài viết
  các bác ơi,thế thì tìm số phần tử khác nhau trong một mảng nguyên thì như thế nào. ví dụ như ta có mảng a[1, 1, 3, 4,6,3] thì phải in ra 1, 3, 4, 6. các bác giúp nhanh nha.code bang c++ thi tốt quá.code cang đơn giản càng thanks các bác nhìu nha
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. using namespace std;
  3. void nhap( int *a , int n )
  4. {
  5.     for ( int i = 0  ; i < n ; i++)
  6.     {
  7.         cout<< " a[ " <<i << " ] = ";
  8.         cin>>a[i];
  9.     }
  10. }
  11. void inmang ( int *a , int n )
  12. {
  13.     for ( int i = 0 ; i < n ; i++)
  14.     {
  15.         cout<< a[i] << " , " ;
  16.     }
  17. }
  18. void swap( int & a, int & b )
  19. {
  20.     int tam = a;
  21.          a= b;
  22.          b = tam;
  23. }
  24. void sapxep( int *a, int n )
  25. {
  26.     for ( int i = 0; i < n ; i++)
  27.     {
  28.         for ( int j = i + 1 ; j < n ; j++)
  29.         {
  30.             if (a[i] > a[j] )
  31.             {
  32.                 swap(a[i],a[j] );
  33.             }
  34.         }
  35.     }
  36.    
  37. }
  38. int main()
  39. {
  40.     int   n , i;
  41.     cout<<" nhap n = ";
  42.     cin>>n;
  43.     int *a = new int [n];
  44.     nhap(a,n);
  45.     cout<<"\n mang vua nhap la :\n";
  46.     inmang(a,n);
  47.     cout<<" \ncac phan tu khac nhau :\n";
  48.     sapxep(a,n);
  49.     for ( i  = 0 ; i < n ; i++)
  50.     {
  51.         if (a[i] != a[i-1] )
  52.         {
  53.             cout<< a[i] << " ," ;
  54.         }
  55.     }
  56.     delete[]a;
  57.     system ("pause");
  58.     return 0;
  59. }

Các đề tài tương tự

 1. Đếm số lượng các số nguyên tố khác nhau trong dãy
  Gửi bởi laptrinhthathay trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 18-05-2013, 02:51 PM
 2. Bài tập C++ Giúp về bài tập đếm số phần tử trùng nhau của 2 mảng số nguyên
  Gửi bởi evilknight trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 04-04-2012, 09:28 PM
 3. Bài tập C tìm n cặp số nguyên tố a,b sao cho a và b khác nhau hai đơn vi.
  Gửi bởi thengkutj trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-04-2011, 09:53 PM
 4. Lập trình C++ Tìm phần tử khác nhau của 2 mảng số nguyên
  Gửi bởi anzvanie trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 29-11-2010, 09:21 PM
 5. Phân tich một số nguyên dương N thành tổng các số nguyên tố khác nhau!
  Gửi bởi khonkhothat trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 19-07-2010, 06:31 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn