e có bài này ạ, e có viết 2 lớp là Shape và Rectangle, giờ trong class main nó vẽ là khai báo biến Shape và khởi tạo cho đối tượng Rectangle ạ thì làm sao ạ e k rõ