Download Microsoft Visual C++ 2005 2008 2010 2012 2013 2015 2017 32bit & 64bit2017 x86 (32bit) & x64 (64bit) offline installer, 1 link tải nhanh chính thức từ Microsoft – Win 10 – Windows 10 – Win10.Vn
Microsoft Visual C++
Microsoft Visual C++ Redistributable nói ngắn gọn là nền tảng phần mềm cho phép bạn chạy các phần mềm trên windows được viết bằng ngôn ngữ lập trình C
là một Integrated Development Environment – môi trường phát triển tích hợp – (IDE) , được sử dụng để tạo ra các ứng dụng Windows trong các ngôn ngữ lập trình C, C++, và C++ / CLI. Nó vốn là một sản phẩm độc lập, nhưng bây giờ được bao gồm như là một phần của Microsoft Visual Studio, cung cấp cho các nhà phát triển một ứng dụng duy nhất để viết, chỉnh sửa, kiểm tra, và gỡ lỗi mã của họ. Môi trường lập trình bao gồm quyền truy cập vào rất nhiều thư viện mã được chia sẻ, cho phép các nhà phát triển sử dụng mã đã được phát triển cho các thủ tục cụ thể, thay vì phải viết riêng từ đầu. Đó là mã được chia sẻ có dạng của thư viện liên kết động (DLL), một thuật ngữ hầu hết người dùng Windows không còn xa lạ.


Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2017 32bit

https://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2017 64bit

https://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2015 32bit

https://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2015 64bit

https://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 32bit

http://download.microsoft.com/

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 64bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 32bit + 64bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 32bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 64bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 32bit + 64bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2010 32bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2010 64bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2008 32bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2008 64bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2005 32bit

http://download.microsoft.com

Download Microsoft Visual C++ Redistributable 2005 64bit

http://download.microsoft.com

Microsoft Visual C++ Pack v2.4 Repack – All in one – từ Microsoft Visual C++ Redistributable 2005 đến Microsoft Visual C++ Redistributable 2017 32bit & 64bit, có tùy chọn lựa chọn phiên bản Microsoft Visual C++ cần cài trong lúc cài đặt, bao gồm:
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 v9.0.30729.17
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.17
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 v9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
 • Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
 • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.11.25325
 • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.11.25325

Download Microsoft Visual C++ Pack v2.4 Repack: Link Fshare.VnTừ khóa tìm kiếm:
c 2005, download microsoft c 2005-2017 32 and 64bit pack, tải c 2008 2017 fshare, visual c 2005 offline installer, visual c 2005 to 2016 full download, win 10 tải các visual c