//VD em lay a=3 b=5 phep tinh em nhap la +
Nhap a = 3
Nhap b = 5
Nhap bieu thuc can tinh : + //co phep+ - * / % ^
Tong la : 3+5=8
//phai hien ki tu 3 5 + =, em bi rối ở cách sử dùng kí tự, gỡ được chổ đó em làm if được
help me