Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Không Load đc Menu trong Visual C++?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2010
  Bài viết
  34

  Mặc định Không Load đc Menu trong Visual C++?

  Chào mọi người !
  Mình đang học C for Win tới phần Tạo Menu rồi.Đang sử dụng VC 2008.
  Code build ko lỗi but ko hiển thị đc menu, mọi người xem giúp

  File resource.h :
  Code:
  //{{NO_DEPENDENCIES}}
  // Microsoft Visual C++ generated include file.
  // Used by MENUDEMO.rc
  //
  #define MENUDEMO            101
  #define ID_FILE_EXIT          40001
  #define ID_HELP_ABOUT          40002
  
  // Next default values for new objects
  // 
  #ifdef APSTUDIO_INVOKED
  #ifndef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS
  #define _APS_NEXT_RESOURCE_VALUE    102
  #define _APS_NEXT_COMMAND_VALUE     40003
  #define _APS_NEXT_CONTROL_VALUE     1001
  #define _APS_NEXT_SYMED_VALUE      101
  #endif
  #endif
  File MENUDEMO.rc
  Code:
  // Microsoft Visual C++ generated resource script.
  //
  #include "resource.h"
  
  #define APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Generated from the TEXTINCLUDE 2 resource.
  //
  #include "afxres.h"
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #undef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // English (U.S.) resources
  
  #if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)
  #ifdef _WIN32
  LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
  #pragma code_page(1252)
  #endif //_WIN32
  
  #ifdef APSTUDIO_INVOKED
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // TEXTINCLUDE
  //
  
  1 TEXTINCLUDE 
  BEGIN
    "resource.h\0"
  END
  
  2 TEXTINCLUDE 
  BEGIN
    "#include ""afxres.h""\r\n"
    "\0"
  END
  
  3 TEXTINCLUDE 
  BEGIN
    "\r\n"
    "\0"
  END
  
  #endif  // APSTUDIO_INVOKED
  
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Menu
  //
  
  MENUDEMO MENU 
  BEGIN
    POPUP "&File"
    BEGIN
      MENUITEM "&Exit",            ID_FILE_EXIT
    END
    POPUP "&Help"
    BEGIN
      MENUITEM "&About",           ID_HELP_ABOUT
    END
  END
  
  #endif  // English (U.S.) resources
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  
  
  #ifndef APSTUDIO_INVOKED
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Generated from the TEXTINCLUDE 3 resource.
  //
  
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  #endif  // not APSTUDIO_INVOKED
  File MENUDEMO.c
  Code:
  #include <windows.h>
  
  #include "resource.h"
  
  LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  
  /* Khai báo tên dùng chung cho cáctài nguyên trong chuong trình.*/
  
  TCHAR szAppName[] = TEXT ("MENUDEMO") ; 
  
  int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow)
  
  {
  
  	HWND hwnd;
  	MSG msg;
  	WNDCLASS wndclass;
  
  	wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  	wndclass.lpfnWndProc = WndProc ;
  	wndclass.cbClsExtra = 0 ;
  	wndclass.cbWndExtra = 0 ;
  	wndclass.hInstance = hInstance ;
  	wndclass.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  	wndclass.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  	wndclass.hbrBackground =(HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH) ;
  	wndclass.lpszMenuName = szAppName ; //Khai bao menu
  	wndclass.lpszClassName = szAppName ;
  
  
  	if (!RegisterClass (&wndclass))
  	{
  		MessageBox(NULL, TEXT("This program requires Windows "), szAppName, MB_ICONERROR) ;
  		return 0 ;
  	}
  
  	hwnd = CreateWindow (szAppName, TEXT("Menu Demonstration"), WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, hInstance, NULL) ;
  	ShowWindow (hwnd, iCmdShow) ;
  	UpdateWindow (hwnd) ;
  	while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  	{
  		TranslateMessage (&msg) ;
  		DispatchMessage (&msg) ;
  	}
  
  	return msg.wParam ;
  
  }
  
  LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  
  {
  
  	HMENU hMenu ;
  
  	switch (message)
  	{
  		case WM_COMMAND:
  		hMenu = GetMenu (hwnd) ; // L?y d?nh danh c?a menu
  
  		switch (LOWORD (wParam)) // Ki?m tra d?nh danh m?c ch?n 
  		{
  			case ID_HELP_ABOUT:
  				MessageBeep(0) ; //Phát ra ti?ng kêu bíp
  				return 0 ;
  			case ID_FILE_EXIT:
  				/*G?i thông di?p d? dóng ?ng d?ng l?i*/
  				SendMessage (hwnd, WM_CLOSE, 0, 0) ; 
  
  				return 0 ; 
  		}
  
  	break;
  
  	case WM_DESTROY:
  
  	PostQuitMessage(0) ;
  
  	return 0 ;
  
  }
  
  return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam) ;
  
  }
  Đây là file mình đính kèm
  Attached Files Attached Files
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi okitakimura : 31-10-2010 lúc 11:05 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2010
  Bài viết
  34

  bạn nào biết giúp mình với , đang bí mà hok biết hỏi ai đây T-T

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Code:
  wndclass.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCE(MENUDEMO)
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Xcross87 : 02-11-2010 lúc 10:43 PM.
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2010
  Bài viết
  34

  Hiện tại thì nó lỗi như thế này , bạn fix hộ
  Code:
  1>MENUDEMO.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _MAKEINITRESOURCE referenced in function _WinMain@16

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi okitakimura Xem bài viết
  Hiện tại thì nó lỗi như thế này , bạn fix hộ
  Code:
  1>MENUDEMO.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _MAKEINITRESOURCE referenced in function _WinMain@16
  gõ nhầm thừa 1 chữ..fix lại ở bài trên rồi
  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2010
  Bài viết
  34

  Mặc định Không Load đc Menu trong Visual C++?

  CẢm ơn bạn, ok rồi but mình có thắc mắc vì các bài trong giáo trình của thầy chỉ cần truyền như thế này thôi ?
  wndclass.lpszMenuName = szAppName
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Thêm menu vào MFC trong Visual Studio 2010
  Gửi bởi hprobotic trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-06-2012, 11:39 AM
 2. Googlechomre không hiển thị menu con khi dùng sitemapth để load menu đa cấp
  Gửi bởi thitcholaotien trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 09-04-2012, 02:19 PM
 3. Thanh menu trong visual 2010 biết mất đột ngột???
  Gửi bởi cchangkhongayngo trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-04-2012, 08:52 PM
 4. Load dữ liệu trong mảng làm menu
  Gửi bởi lengocktv trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-07-2011, 09:24 PM
 5. Add menu vào dialog trong MFC Visual studio 2008???
  Gửi bởi hnah trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-10-2010, 07:49 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn