Mình có 1 con SQL Master, 1 con SQL Slave và 1 con SQL witness chay mirror.

Ai có kinh nghiệm reduce file log xin hướng dẫn giúp mình.

file log hiện nay lên 50Gb, chạy shrink file không xuống được