web mình làm bằng ASP MVC 5.có mục sản phẩm hiển thị theo kiểu số ID từ lớn tới nhỏ,web chạy tốt ở localhost hiển thị đúng sản phẩm có id lớn trước rồi nhỏ sau
không hiểu sao khi up lên host nó lại cứ hiện thị id nhỏ trước lớn sau.
đoạn code trong phần controler của mình
var sp = (from p in db.sanpham orderby p.ID descending select p);
ai biết chỉ mình với mình cảm ơn nhiều

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 12-09-2017 lúc 09:29 AM - - -

có ai giúp mình ko

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 13-09-2017 lúc 08:55 AM - - -

ai giúp mình với