Các bác cho hỏi về cách sử dụng gói org.eclipse.jdt.core.dom để phân tích mã nguồn Java thành cây AST. Nếu có thể các bác cho tôi 1 ví dụ đơn giản nhất thì tốt quá. Xin cảm ơn.