Giả sử mình có 2 Table: TABHDBH và TABHDBHCT
Table TABHDBH có các trường sau:
NGAY DateTime;
IDHDBH int
...

Table IDHDBHCT có các trường sau:
MAHDBH int
...

Code:
DELETE FROM TABHDBH INNER JOIN
           dbo.TABHDBHCT ON dbo.TABHDBH.IDHDBH = dbo.TABHDBHCT.MAHDBH
WHERE   (CONVERT(varchar, NGAY, 101) <= '04/16/2015')
Hỏi: hai Table này nối với nhau qua TABHDBH.IDHDBH = TABHDBHCT.MAHDBH, mình muốn xóa có điều kiện theo ngày qua Table TABHDBH bởi trường ngày, khi xóa ngày trên Table TABHDBH có mã IDHDBH = MAHDBH thì các liên kết với Table TABHDBHCT cũng xóa theo. Vấn tin xóa dữ liệu ở trên của mình không xóa được bị báo lỗi ? mình muốn xóa trường hợp này mình sửa vấn tin như thế nào ?