Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Hàm getchar() trong C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2015
  Bài viết
  12

  Mặc định Hàm getchar() trong C++

  Chào các bác, em đang làm một bài về C++ có một vấn đề đó là lấy các ký tự nhập vào từ bàn phím để được một chuỗi số sau đó chuyển chuỗi số đã cho thành số dạng float. Em dùng hàm getchar() và sử dụng một vòng lặp for, tuy nhiên khi chạy nó em không hiểu tại sao mà khi chạy thì cứ một chạy được cái getchar() là nó đã tính được một lần chạy vòng lặp for, dẫn đến kết quả nhận được bị sai. Mong các bác giúp em!

  Hàm em sử dụng nó đây ạ:
  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. typedef char* pchar;
  4. int n;
  5. float a[1000000];
  6.  
  7. int val(char c){
  8.     return c - '0';
  9. }
  10.  
  11. int strlen(const pchar a){
  12.     pchar p = a;
  13.     while(*p) p++;
  14.     return p-a;
  15. }
  16.  
  17. void scanInput(float &a){
  18.     char c;
  19.     char temp[100];
  20.     int sign = 0;
  21.     int i = 0;
  22.     int checkfirst = false;
  23.     do{
  24.         c = getchar();
  25.         if(c == '-'){
  26.             if(!checkfirst){
  27.                 sign = -1;
  28.                 checkfirst = true;
  29.             }
  30.         }else if('0' <= c && c <= '9'){
  31.             if(!checkfirst){
  32.                 sign = 1;
  33.                 checkfirst = true; 
  34.             }
  35.             temp[i] = c;
  36.             i++;
  37.         }else if(c == '.'){
  38.             continue;
  39.         }else{
  40.             temp[i] = '\0';
  41.             break;
  42.         }
  43.     }while(c == '-' || (0 <= c && c <= 9) || c == '.');
  44.     int k = 1;
  45.     float ouput = 0.0f;
  46.     for(int i = strlen(temp) - 1; i >=0; i--){
  47.         ouput += temp[i]*k;
  48.         k = k*10;
  49.     }
  50.     if(sign == 1){
  51.         a = ouput/100; 
  52.     }else {
  53.         a = -ouput/100;
  54.     }
  55. }
  56.  
  57. void input(){
  58.     scanf("%d", &n);
  59.     fflush(stdin);
  60.     for(int i = 0; i < n; i++){
  61.         scanInput(a[i]);
  62.     }
  63. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2015
  Bài viết
  12

  e sai đoạn nà, tks các bác ~~
  C++ Code:
  1. while(c == '-' || (0 <= c && c <= 9) || c == '.');

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất nhiều sóng gió
  Bài viết
  483

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi khanh3570883 Xem bài viết
  e sai đoạn nà, tks các bác ~~
  C++ Code:
  1. while(c == '-' || (0 <= c && c <= 9) || c == '.');
  Bạn sai chỗ số 0 và số 9. Nhưng ngoài ra, còn sai vài chỗ khác.

  Đây là code của bạn, mình đã chữa.
  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. typedef char* pchar;
  4. int n;
  5. float a[1000];
  6.  
  7. int val(char c){
  8.     return c - '0';
  9. }
  10.  
  11. int strlen(const pchar a){
  12.     pchar p = a;
  13.     while(*p) p++;
  14.     return p-a;
  15. }
  16.  
  17. void scanInput(float &a){
  18.     int c;
  19.     char temp[100];
  20.     int sign = 0;
  21.     int i = 0;
  22.     int point = 0;
  23.     int checkfirst = 0;
  24.  
  25.     do {
  26.         c = getchar();
  27.         if(c == EOF) return;
  28.     } while( c != '-' && (c < '0' || '9' < c) && c != '.' );
  29.     ungetc(c, stdin);
  30.  
  31.     do{
  32.         c = getchar();
  33.         if(c == EOF) return;
  34.         if(c == '-'){
  35.             if(checkfirst == 0){
  36.                 sign = -1;
  37.                 checkfirst = 1;
  38.             }
  39.             else {
  40.                 // checkfirst = 3;
  41.                 break;
  42.             }
  43.         }else if('0' <= c && c <= '9'){
  44.             if(checkfirst == 0){
  45.                 sign = +1;
  46.                 checkfirst = 1;
  47.             }
  48.             temp[i] = c;
  49.             i++;
  50.             if(checkfirst == 2) {
  51.                 point++;
  52.             }
  53.         }else if(c == '.'){
  54.             if(checkfirst == 0) {
  55.                 sign = +1;
  56.                 checkfirst = 2;
  57.             }
  58.             else if(checkfirst == 1){
  59.                 checkfirst = 2;
  60.             }
  61.             else {
  62.                 // checkfirst = 3;
  63.                 break;
  64.             }
  65.         }
  66.     } while(c == '-' || ('0' <= c && c <= '9') || c == '.');
  67.     temp[i] = '\0';
  68.     float ouput = 0.0f;
  69.     for(int i = 0; i < strlen(temp); i++) {
  70.         ouput *= 10;
  71.         ouput += val(temp[i]);
  72.     }
  73.     while(point--) ouput /= 10;
  74.     a = sign * ouput;
  75. }
  76.  
  77. void input(){
  78.     scanf("%d", &n);
  79.     //fflush(stdin);
  80.     for(int i = 0; i < n; i++){
  81.         scanInput(a[i]);
  82.     }
  83.     for(int i=0; i<n; i++){
  84.         printf("Ouput: %f\n", a[i]);
  85.     }
  86. }
  87.  
  88. int main()
  89. {
  90.     input();
  91. }

  Đây là test file (input)
  Code:
  35
   0      00      1     0123    123456789
  -0      -00     -1     -0123   -123456789
   .       .0     .00      .0123      .123456789
   -.      -.0     -.00     -.0123     -.123456789
   0.     000.     0.0      0.00      00.000   
  -0.     -000.     -0.0     -0.00     -00.000   
   0.123456789 000.123456789 0.123456789 -01.23456789   3.14
  EOF
  Còn đây là output tương ứng
  Code:
  Ouput: 0.000000
  Ouput: 0.000000
  Ouput: 1.000000
  Ouput: 123.000000
  Ouput: 123456792.000000
  Ouput: -0.000000
  Ouput: -0.000000
  Ouput: -1.000000
  Ouput: -123.000000
  Ouput: -123456792.000000
  Ouput: 0.000000
  Ouput: 0.000000
  Ouput: 0.000000
  Ouput: 0.012300
  Ouput: 0.123457
  Ouput: -0.000000
  Ouput: -0.000000
  Ouput: -0.000000
  Ouput: -0.012300
  Ouput: -0.123457
  Ouput: 0.000000
  Ouput: 0.000000
  Ouput: 0.000000
  Ouput: 0.000000
  Ouput: 0.000000
  Ouput: -0.000000
  Ouput: -0.000000
  Ouput: -0.000000
  Ouput: -0.000000
  Ouput: -0.000000
  Ouput: 0.123457
  Ouput: 0.123457
  Ouput: 0.123457
  Ouput: -1.234568
  Ouput: 3.140000
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn