Trong chúng ta chắc cũng không ít lần cảm thấy khó chịu khi click nhầm nút [X] của Visual Studio.
Nhất là trong một dự án lớn có hằng trăm Projects, việc phải mở lại sẽ mất rất nhiều thời gian chờ VS load hết các Projecs.
Đề khắc phục điều này, mình có viết một Addin cho VS2008, 2012 để handle các Command của Visual Studuio.
Chúng ta có thể setting để thực thực hiện bỏ qua một command nào đó của VS. Ví dụ command File.Exit chẳng hạn.

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Handler.jpg
Lần xem:	0
Size:		50.0 KB
ID:		58684
Chi tiết tham khảo bài viết nguồn: http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=67&t=27973