Hãy thiết kế code, sử dụng design pattern, code trừu tượng trước khi đi vào cụ thể.
Thấy anh này chia sẻ hay quá. Đọc bài về OOP rất chi là nghiền
http://sonpc20.com/tai-sao-code-cua-...an-gon-nhu-vay