Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lập trình xử lý 8 con hậu?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  0

  Question Lập trình xử lý 8 con hậu?

  em code bài 8 hậu, mà chưa ra được hướng, mấy anh coi, rùi hướng dẫn giúp em nha cảm ơn nhiều
  code:
  C Code:
  1. # include <graphics.h>
  2. # include <conio.h>
  3. # include <stdio.h>
  4. # include <stdlib.h>
  5. # include <math.h>
  6.  
  7.  
  8. void khoitao(int a[][8])
  9. {
  10.     int i,j;
  11.     for(i=0;i<8;i++)
  12.         for(j=0;j<8;j++)
  13.             a[i][j]=0;
  14. }
  15. void dathau(int a[][8],int x,int y)
  16. {
  17.     int i,j,i1,j1,f1,f2;
  18.     f1=f2=0;
  19.     for(j=0;j<8;j++)
  20.         a[x][j]=1;
  21.     for (i=0;i<8;i++)
  22.         a[i][y]=1;
  23.     i=i1=x;
  24.     j=j1=y;
  25.     while (f1!=1 || f2!=1)
  26.     {
  27.         if(i>0 && j>0)
  28.             a[--i][--j]=1;
  29.         else
  30.             f1=1;
  31.         if (i1<8 && j1<8)
  32.             a[++i1][++j1]=1;
  33.         else
  34.             f2=1;
  35.     }
  36.     i=i1=x;
  37.     j=j1=y;
  38.     f1=f2=0;
  39.     while (f1!=1 || f2!=1)
  40.     {
  41.         if(i>0 && j<8)
  42.             a[--i][++j]=1;
  43.         else
  44.             f1=1;
  45.         if (i1<8 && j1>0)
  46.             a[++i1][--j1]=1;
  47.         else
  48.             f2=1;
  49.     }
  50.     a[x][y]=2;
  51. }
  52. void gohau(int a[][8],int x)
  53. {
  54.     int i,j,i1,j1,f1,f2,y;
  55.     for (j=0;j<8;j++)
  56.         if(a[x][j]==2)
  57.             y=j;
  58.     f1=f2=0;
  59.     for(j=0;j<8;j++)
  60.     {
  61.         if (a[x][j]==-1) j=j+1;
  62.         a[x][j]=0;
  63.     }
  64.     for (i=0;i<8;i++)
  65.     {   if (a[i][y]==-1) i=i+1;
  66.         a[i][y]=0;
  67.     }
  68.     i=i1=x;
  69.     j=j1=y;
  70.     while (f1!=1 || f2!=1)
  71.     {
  72.         if(i>0 && j>0)
  73.         {   if (a[i][j]==-1)
  74.                 {i--;j--;}
  75.             a[--i][--j]=0;
  76.         }
  77.         else
  78.             f1=1;
  79.         if (i1<8 && j<8)
  80.         {   if (a[i][j]==-1)
  81.                 {i1++;j1++;}
  82.             a[++i1][++j1]=0;
  83.         }
  84.         else
  85.             f2=1;
  86.     }
  87.     i=i1=x;
  88.     j=j1=y;
  89.     f1=f2=0;
  90.     while (f1!=1 || f2!=1)
  91.     {
  92.         if(i>0 && j<8)
  93.         {   if (a[i][j]==-1)
  94.                 {i--;j++;}
  95.             a[--i][++j]=0;
  96.         }
  97.         else
  98.             f1=1;
  99.         if (i1<8 && j>0)
  100.         {
  101.             if (a[i][j]==-1)
  102.                 {i1++;j1--;}
  103.             a[++i1][--j1]=0;
  104.         }
  105.         else
  106.             f2=1;
  107.     }
  108.     a[x][y]=-1;
  109.     for(i=0;i<8;i++)
  110.         for(j=0;j<8;j++)
  111.             if(a[i][j]==2)
  112.                 dathau(a,i,j);
  113.  
  114. }
  115.  
  116. void xuat(int a[][8])
  117. {
  118.     int i,j;
  119.     printf("\n");
  120.     for(i=0;i<8;i++)
  121.     {
  122.         for(j=0;j<8;j++)
  123.             printf("%d\t",a[i][j]);
  124.         printf("\n");
  125.     }
  126.  
  127. }
  128. int sapxephau(int a[8][8],int hau,int i)
  129. {
  130.     int j,kt;
  131.     kt=0;
  132.     xuat(a);
  133.  
  134.     if (hau==8) return 9;
  135.  
  136.     if (i==3) i++;
  137.  
  138.     for(j=0;j<8;j++)
  139.     {
  140.         if(a[i][j]==0)
  141.         {
  142.             dathau(a,i,j);
  143.             hau=hau+1;
  144.             kt=sapxephau(a,hau,i+1);
  145.             if (kt==1)
  146.             {
  147.                 hau=hau-1;
  148.                 gohau(a,i);
  149.                                 xuat(a);
  150.             }
  151.         }
  152.     }
  153.  
  154.     for(j=0;j<8;j++)
  155.        {
  156.         if (a[i][j]==2)
  157.             return 0;
  158.         else
  159.             return 1;
  160.        }
  161. }
  162.  
  163. void main()
  164. {
  165.  clrscr();
  166.  int a[8][8];
  167.  khoitao(a);
  168.  dathau(a,3,4);
  169.  sapxephau(a,1,0);
  170.  xuat(a);
  171.  getch();
  172. }
  GIÚP EM VỚI NHA !!!
  THANKS NHIỀU
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 16-11-2007 lúc 01:18 PM. Lý do: Không để thẻ code vào trong code

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Sơn La
  Bài viết
  133

  Bài này bạn nên làm bằng quay lui(sử dụng đệ quy) chứ làm vậy không ổn lắm.Với lại khi truyền đối số vào các hàm phải truyền địa chỉ (tham chiếu) như vậy mới làm thay đổi được vị trí của ô cờ đã hay chưa đặt hậu.
  Để mình xem kỹ hơn đã rồi trao đổi tiếp.
  Bạn có thể tham khảo bài của mình.(Bạn tạo tệp project rồi add 2 cái vô).
  Mình định cho Mouse vô, với nhiều kích thước bàn cờ.Nhưng chưa có thời gian nên vẫn để vậy.

  C Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <conio.h>
  5. #include <stdio.h>
  6. #include <dos.h>
  7. #include <math.h>
  8. #include <alloc.h>
  9. #define o_free 0
  10. #include <graphics.h>
  11. #define SIZE 50
  12.  
  13. void khung();
  14. void ban_co();
  15. int Pane[8][8];//ban co 8*8
  16. int sc,state=0;
  17. struct tao_do{
  18.  int x[8],y[8];
  19. };
  20. struct save{
  21.  tao_do Hau;
  22.  save *next;
  23. };
  24.  save *dau,*temp,*cuoi;
  25. void luu(){
  26.           sc++;
  27.           if(dau==NULL)
  28.             {
  29.         dau=(struct save*)malloc(sizeof(save));
  30.         cuoi=dau;
  31.         cuoi->Hau=temp->Hau;
  32.         cuoi->next=NULL;
  33.             }else{
  34.          cuoi=dau;
  35.          while(cuoi->next!=NULL) cuoi=cuoi->next;
  36.          cuoi->next=(struct save*)malloc(sizeof(save));
  37.          cuoi=cuoi->next;
  38.          cuoi->Hau=temp->Hau;
  39.          cuoi->next=NULL;
  40.              }//eoE
  41.      return;
  42.   }
  43. void khoi_tao(){
  44.   for(int i=0;i<8;i++)
  45.      for(int j=0;j<8;j++)
  46.       Pane[i][j]=o_free;
  47.       sc=0;
  48.       temp=(struct save*)malloc(sizeof(save));
  49.       dau=NULL;
  50.       return ;
  51. }
  52.  
  53. void xoa(int hn){
  54.     for(int i=0;i<8;i++)
  55.      for(int j=0;j<8;j++)
  56.       if(Pane[i][j]==hn+1) Pane[i][j]=o_free;
  57.      return ;
  58. }
  59.  
  60. void write_result(){
  61.   char *ch;
  62.   int J=1;
  63.   setcolor(RED);
  64.   outtextxy(100,10,itoa(sc,ch,10));
  65.   setcolor(WHITE);
  66.   rectangle(96, 6,102+(strlen(itoa(sc,ch,10)))*8,20);
  67.   rectangle(96,22,102+(strlen(itoa(sc,ch,10)))*8,34);
  68.   cuoi=dau;
  69.   while(cuoi!=NULL){
  70.       setfillstyle(SOLID_FILL,YELLOW);
  71.       floodfill(97,25,WHITE);
  72.       setcolor(CYAN);
  73.       if( J <10 ){
  74.       outtextxy(100,24,"0");
  75.       outtextxy(110,24,itoa(J,ch,10));
  76.       }else outtextxy(100,24,itoa(J,ch,10));
  77.       ban_co();
  78.       setcolor(YELLOW);
  79.       for(int i=0;i<8;i++)
  80.       circle((cuoi->Hau.x[i]-1)*SIZE+10+SIZE/2,getmaxy()-(cuoi->Hau.y[i]-1)*SIZE-10-SIZE/2,14);
  81.       cuoi=cuoi->next;
  82.       ++J;
  83.       getch();
  84.     }
  85.   return ;
  86. }
  87.  
  88. void da_di(int hn,int hd){
  89.     for(int i=0;i<8;i++)
  90.      for(int j=0;j<8;j++)
  91.       {
  92.         if(abs(j-hn)==abs(i-hd)&& Pane[i][j]==o_free) Pane[i][j]=hn+1;
  93.         if(i==hd && Pane[i][j]==o_free)               Pane[i][j]=hn+1;
  94.         if(j==hn && Pane[i][j]==o_free)               Pane[i][j]=hn+1;
  95.       }
  96.      return ;
  97. }
  98.  
  99. void run(int tt)
  100. {
  101.   for(int i=0;i<8;i++)
  102.   {
  103.     if(tt==8) { luu();break;}
  104.      else{          
  105.       if(Pane[i][tt]==o_free)
  106.                  {
  107.             temp->Hau.x[tt]=tt+1;
  108.              temp->Hau.y[tt]=i+1;
  109.               da_di(tt,i);
  110.              run(tt+1);
  111.             xoa(tt);
  112.           }
  113.             }//eoe
  114.     }//eoi  1
  115. }
  116.  
  117. main(){
  118.   int mh=DETECT,kieu;
  119.     initgraph(&mh,&kieu,"c:\\tc\\bgi");
  120. khung();
  121. khoi_tao();
  122. run(0);
  123. write_result();
  124. closegraph();
  125. return 0;
  126. }

  đó là tệp chính, còn tệp sau là tệp đồ họa(vì mình làm bên đồ họa nên ở đây mình up luôn và không có thời gian sửa lại)
  C Code:
  1. #include "conio.h"
  2. #include "stdio.h"
  3. #include "stdlib.h"
  4. #include "graphics.h"
  5.  
  6. #define  CL_khung RED
  7. #define  MAXX getmaxx()
  8. #define  MAXY getmaxy()
  9. #define  SIZE 50
  10.  
  11. void Fill(int i,int j)//to o ban co
  12.  {
  13.     if((i+j)%2==0) {
  14.              setfillstyle(SOLID_FILL,MAGENTA);
  15.               floodfill(j*SIZE+35,MAXY-i*SIZE-35,WHITE);
  16.                }else{
  17.                  setfillstyle(SOLID_FILL,CYAN);
  18.                   floodfill(j*SIZE+35,MAXY-i*SIZE-35,WHITE);
  19.                 }//E of E
  20.  }
  21.  
  22. extern void ban_co()    //ve ban co
  23.  {
  24.     int i,j;
  25.     setcolor(WHITE);
  26.     for(i=0;i<8;i++)
  27.       for( j=0;j<8;j++)
  28.        {
  29.          rectangle(j*SIZE+10,MAXY-i*SIZE-10,(j+1)*SIZE+10,MAXY-(i+1)*SIZE-10);
  30.           Fill(i,j);//fill pane
  31.        }
  32.  }
  33.  
  34. extern void khung()//ve khung
  35.  {
  36.   //khung va nen
  37.   setcolor(CL_khung);
  38.   rectangle(0,0,MAXX,MAXY);
  39.   setfillstyle(SOLID_FILL,BLACK+BLUE);
  40.   floodfill(1,1,CL_khung);
  41.   //bong do 3D cho ban co
  42.   setfillstyle(1,BLACK+DARKGRAY);
  43.   bar(8*SIZE+10,MAXY-5,8*SIZE+15,MAXY-8*SIZE-5);//doc
  44.   bar(15,MAXY-5,8*SIZE+10,MAXY-10);//ngang
  45.   ban_co();
  46.  }
  Trao đổi kiến thức sẽ giúp ta tiếp cận nhanh với kiến thức.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn