JavaFX là một nền tảng phần mềm phát triển các ứng dụng Internet phong phú (Rich Internet Applications – RIAs) ra đời như là sự thay thế hoàn hảo cho Java Swing.

Nội dung hướng dẫn lập trình JavaFX bao gồm các phần sau:

Bài 1: Giới thiệu về JavaFX
Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ứng dụng JavaFX
Bài 3: Xây dựng ứng dụng HelloWorld với JavaFX
Bài 4: Mô hình kiến trúc JavaFx
Bài 5: Sử dụng Layout trong JavaFx
Bài 6: Sử dụng UI Controls trong JavaFx
Bài 7: Sử dụng biểu đồ trong JavaFx (Chart trong JavaFx)
Bài 8: Shape trong JavaFx
Bài 9: Sử dụng phần mềm JavaFX Scene Builder
Bài 10: Sử dụng JavaFX Animations
Bài 11: Sử dụng JavaFX Effects trong JavaFx
Bài 12: Sử dụng JavaFX Event Handling trong JavaFx
Bài 13: Sử dụng JavaFX CSS trong JavaFx
Bài 14: Sử dụng JavaFX Transformations trong JavaFx
Bài 15: Sử dụng JavaFX Colors trong JavaFX
Bài 16: Sử dụng JavaFX Images trong JavaFX
Bài 17: Sử dụng JavaFX 2D Shapes
Bài 18: Sử dụng JavaFX 3D Shapes
Bài 19: Sử dụng JavaFX Web Browser trong JavaFX
Bài 20: Sử dụng JavaFX Playing Video trong JavaFX


Các bạn có thể xem bài viết tại đây hoặc video hướng dẫn trên youtube https://www.youtube.com/channel/UCvVIHOZTrpJz5EAsM6f2_Rg/playlists