Hi mọi người. Hiện nay nhiều cách đọc dữ liệu sql từ c# ( entity framework, SQL Reader, Adapter,...)
Theo mọi người cách nào tối tưu nhất hiện nay ( read/write) nhanh ( không tính việc code nhanh hay chậm)
Thanks all