Trọng group mình ai đã có chứng chinh MCSD của thằng MS chưa ạ