Có ý tưởng dùng TcpIP phát lại, chuyển tiếp tín hiệu COM cho những chương trình khác

https://sourceforge.net/projects/combytcp/