Diễn đàn đã cung cấp sẵn bộ gõ tiếng Việt do đó bạn hoàn toàn có thể gõ tiếng Việt.

Nếu bạn thực sự chưa biết, vui lòng làm theo các hướng dẫn dưới đây để có thể gõ được tiếng Việt khi tham gia.
Để gõ tiếng Việt chúng ta nên dùng 2 kiểu gõ Telex và VNI, tuy nhiên nếu bạn thích một kiểu gõ khác và cảm thấy thuận tiện hơn điều này là hoàn toàn tùy ý. Các bạn nên nhìn bên dưới thanh Status của trình duyệt của bạn. Nó có các chế độ sau:
1. Tự động: Là chế độ mặc định của diễn đàn, dùng chế độ này bạn có thể gõ theo các kiểu Telex, VNI, VIQR, VIQR* đều được
2. Các chế độ khác: Nhấn phím F9 để chuyển đổi Kiểu gõ chú ý dưới thanh Status để biết được kiểu gõ hiện tại. Nếu không rõ thì có thể hỏi tại đây.
Tùy theo kiểu gõ mà chúng ta sẽ có một số các phương pháp gõ khác nhau. Sau đây là hướng dẫn gõ kiểu Telex và VNI. (â ă ê ư ấ ề ử ễ ự)

Đối với kiểu Telex:
  1. 2 nguyên âm gõ liền nhau thành nguyên âm có mũ. Ví dụ gõ 2 chữ 'A' thành chữ 'Â', hoặc 2 chữ 'e' thành chữ 'ê'.
  2. Gõ 2 phụ âm 'd' liền nhau sẽ được phụ âm 'đ'
  3. 1 nguyên âm sau đó gõ thêm chữ 'w' sẽ thành nguyên âm có dấu móc hoặc dấu mũ ngược. Ví dụ gõ chữ 'u' và chữ 'w' sẽ được chữ 'ư' hay chữ 'a' và chữ 'w' sẽ được 'ă'
  4. Nếu muốn thêm dấu sắc thì chúng ta gõ thêm chữ 's' ngay liền sau. Ví dụ gõ ' s a w c s' sẽ được chữ 'sắc'.
  5. Nếu muốn thêm dấu huyền chúng ta thêm vào chữ 'f' ngay liền sau. Ví dụ gõ 'h u y e e n f' sẽ được chữ 'huyền'.
  6. Nếu muốn thêm dấu hỏi chúng ta thêm vào chữ 'r' ngay liên sau. Ví dụ gõ 'h o i r' sẽ được chữ 'hỏi'.
  7. Nếu muốn thêm dấu ngã chúng ta thêm vào chữ 'x' ngay liền sau. Ví dụ gõ 'n g a x' sẽ được chữ 'ngã'.
  8. Nếu muốn thêm dấu nặng chúng ta thêm vào chữ 'j' ngay liền sau. Ví dụ gõ 'n a w n g j' sẽ được chữ 'nặng'
  9. Chữ 'z' là chữ số bỏ dấu. Ví dụ gõ 'b o r z' sẽ được 'bo'
Đối với kiểu gõ VNI gõ như sau
  1. Chữ số 6 là dấu mũ. Ví dụ gõ 'A 6' sẽ được 'Â'
  2. Chữ số 8 dành cho mũ ngược. Ví dụ gõ 'a 8' sẽ thành 'ă'
  3. Chữ số 7 là dành cho dấu móc. Ví dụ gõ 'u 7' sẽ thành 'ư'
  4. Chữ số 9 là phụ âm 'đ'. Ví dụ gõ 'd 9' sẽ được 'đ'
  5. Chữ số 1 là dấu sắc. Ví dụ gõ 's a 8 c 1' sẽ được 'sắc'
  6. Chữ số 2 là dấu huyền. Gõ 'h u y e 6 n 2' sẽ được 'huyền'
  7. Chữ số 3 là dấu hỏi. Gõ 'h o i 3' sẽ được 'hỏi'
  8. Chữ số 4 là dấu ngã. Gõ ' n g a 4' sẽ được 'ngã'
  9. Chữ số 5 là dấu nặng . Gõ 'n a 8 n g 5' sẽ được 'nặng'
  10. Chữ số 0 là bỏ dấu. Ví dụ gõ 'b o 3 0' sẽ được 'bo'
Đó là phương pháp cơ bản để gõ tiếng Việt, bạn có thể dùng chương trình có tên là Typing Queen nó sẽ giúp bạn gõ phím nhanh như gió !