Trang 4 trên tổng số 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Từ 31 tới 32 trên tổng số 32 kết quả

Đề tài: tìm số pi @@

 1. #31
  Ngày gia nhập
  11 2017
  Bài viết
  4

  Mặc định tìm số pi @@

  cảm ơn mọi người nhé, mình nộp bài luôn rồi.
  đây là task L :v.
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>
  #include <math.h>
  
  double RandomCoordinate()
  {
  	return rand() / (RAND_MAX + 1.0);
  }
  /****************************************************************************
   *****************************************************************************/
  int main(int argc, char* argv[])
  {
  	int m;//number of decimal points precision for pi
  	int n;//times to find pi
  	int r = 1;//radius
  	double pi;
  	double x, y;//Coordinates of a point
  	int hit;//number of points inside circle
  
  	printf("enter number of decimal points precision for pi: \n");
  	scanf("%d", &m);
  	n = pow(10, m);
  	printf("value of n = %d\n", n);
  	srand(time(NULL));
  
  	for (int j = 0; j <= n; j++)
  	{
  		hit = 0;
  
  		for (int i = 0; i <= n; i++)
  		{
  			x = RandomCoordinate();
  			y = RandomCoordinate();
  			if (sqrt(x*x + y*y) <= r)
  				hit += 1;
  		}
  
  		pi = ((double)hit / (double)n) * 4;
  		printf("pi= %f ", pi);
  	}
  
  	getchar();
  	return 0;
  }

 2. #32
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất nhiều sóng gió
  Bài viết
  482

  Code của bạn, đã chữa.
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <time.h>
  4. #include <math.h>
  5.  
  6. #include <inttypes.h>
  7. /**********************************************************************/
  8. typedef struct { uint64_t state;  uint64_t inc; } pcg32_random_t;
  9. //----------------------------------------------------------------------
  10. uint32_t pcg32_random_r(pcg32_random_t* rng)
  11. {
  12.     uint64_t oldstate = rng->state;
  13.     rng->state = oldstate * 6364136223846793005ULL + (rng->inc|1);
  14.     uint32_t xorshifted = ((oldstate >> 18u) ^ oldstate) >> 27u;
  15.     uint32_t rot = oldstate >> 59u;
  16.     return (xorshifted >> rot) | (xorshifted << ((-rot) & 31));
  17. }
  18. /**********************************************************************/
  19. static pcg32_random_t xrand = {1987,2999}, yrand = {2017,3001};
  20. //----------------------------------------------------------------------
  21. double RandomCoordX()
  22. {
  23.     return (double)pcg32_random_r(&xrand) / 0x100000000;
  24. }
  25. //----------------------------------------------------------------------
  26. double RandomCoordY()
  27. {
  28.     return (double)pcg32_random_r(&yrand) / 0x100000000;
  29. }
  30. /**********************************************************************/
  31. int main(int argc, char* argv[])
  32. {
  33.     int m;//number of decimal points precision for pi
  34.     long long int n;//times to find pi
  35.     int r = 1;//radius
  36.     double pi;
  37.     double x, y;//Coordinates of a point
  38.     long long int hit;//number of points inside circle
  39.  
  40.     printf("enter number of decimal points precision for pi:");
  41.     scanf("%d", &m);
  42.     n = pow(10, 2*(m+1));
  43.     printf("value of n = %.0lf\n", (double)n);
  44.     //srand(time(NULL));
  45.  
  46.     for (int j = 0; j < 100; j++)
  47.     {
  48.         hit = 0;
  49.         for (long long int i = 0; i < n; i++)
  50.         {
  51.             x = RandomCoordX();
  52.             y = RandomCoordY();
  53.             if (x*x + y*y <= r*r)
  54.                 hit += 1;
  55.         }
  56.         pi = ((double)hit / (double)n) * 4;
  57.         printf("%7.*f ", m, pi);
  58.     }
  59.     getchar();
  60.     return 0;
  61. }
  Ví dụ 1
  Code:
  enter number of decimal points precision for pi:1
  value of n = 10000
    3.1   3.1   3.1   3.2   3.1   3.2   3.2   3.1   3.1   3.1
    3.1   3.1   3.2   3.1   3.1   3.1   3.2   3.1   3.2   3.2
    3.1   3.1   3.2   3.1   3.1   3.1   3.1   3.1   3.1   3.2
    3.1   3.1   3.1   3.1   3.2   3.1   3.1   3.1   3.1   3.1
    3.1   3.1   3.1   3.1   3.2   3.1   3.1   3.1   3.1   3.1
    3.2   3.1   3.2   3.1   3.2   3.1   3.1   3.2   3.2   3.1
    3.1   3.1   3.2   3.1   3.2   3.2   3.1   3.2   3.1   3.2
    3.1   3.1   3.1   3.1   3.2   3.1   3.1   3.1   3.1   3.1
    3.2   3.1   3.1   3.1   3.1   3.2   3.1   3.1   3.2   3.2
    3.2   3.1   3.1   3.1   3.1   3.1   3.1   3.1   3.1   3.2
  Ví dụ 2
  Code:
  enter number of decimal points precision for pi:2
  value of n = 1000000
    3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14
    3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14
    3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14
    3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14
    3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14
    3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14
    3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14
    3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14
    3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14
    3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14  3.14
  Ví dụ 3
  Code:
  enter number of decimal points precision for pi:3
  value of n = 100000000
   3.142  3.142  3.141  3.141  3.142  3.142  3.142  3.141  3.141  3.142
   3.142  3.142  3.141  3.141  3.142  3.142  3.142  3.142  3.142  3.142
   3.141  3.142  3.142  3.142  3.142  3.142  3.142  3.141  3.142  3.141
   3.142  3.142  3.142  3.142  3.142  3.141  3.142  3.142  3.142  3.142
   3.142  3.142  3.141  3.142  3.142  3.142  3.142  3.141  3.141  3.142
   3.142  3.142  3.142  3.142  3.142  3.142  3.142  3.142  3.142  3.142
   3.142  3.142  3.141  3.142  3.142  3.141  3.142  3.141  3.141  3.142
   3.141  3.142  3.142  3.142  3.142  3.141  3.142  3.141  3.141  3.142
   3.141  3.141  3.141  3.142  3.142  3.141  3.142  3.142  3.142  3.142
   3.141  3.142  3.142  3.142  3.142  3.142  3.141  3.141  3.142  3.142
  Ví dụ 4
  Code:
  enter number of decimal points precision for pi:4
  value of n = 10000000000
   3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416
   3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416
   3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416
   3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416
   3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416
   3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416
   3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416
   3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416
   3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416
   3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416 3.1416
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 20-11-2017 lúc 11:12 AM. Lý do: int -> long long int
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

Trang 4 trên tổng số 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn