pascal/delphi thì nhúng res file vào project để chạy với quyền admin

Delphi - give Administrator rights to the application
https://stackoverflow.com/questions/30990188/delphi-give-administrator-rights-to-the-application