Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: CTDL & Giải thuật dùng để làm gì ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  791

  Mặc định CTDL & Giải thuật dùng để làm gì ?

  Đọc topic
  code bị lỗi không chạy được (...)
  làm gợi lại khúc mắc bấy lâu nay : CTDL & Giải thuật dùng để làm gì ?

  Bạn có thể giúp tôi, những người như tôi ? Tôi đã tốn nhiều thời gian - nhiều năm - học nó mà chưa có dịp sử dụng, chẳng biết dụng vào chỗ nào.

  CTDL & Giải thuật dùng để làm gì !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  791

  20 -11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, trước kia là Quốc tế hiến chương các Nhà giáo

  //===============================
  C Code:
  1. //
  2. #define _SvTest
  3.  
  4. #include<stdio.h>
  5. #include<stdlib.h>     /* qsort */
  6.  
  7. typedef int keytype;
  8. typedef struct{
  9.     keytype key;
  10. }recordtype;
  11.  
  12. #ifdef _SvTest
  13.     void Swap(recordtype *x, recordtype *y){
  14.         recordtype temp = *x;
  15.         *x = *y;
  16.         *y = temp;
  17.     }
  18.     int FindPivot(recordtype a[], int i, int j){
  19.         keytype firstkey = a[i].key;
  20.         int k = i+1;
  21.         while((k<=j)&&(a[k].key==firstkey)) k++;
  22.        
  23.         if(k>j) return -1;
  24.         else if((a[k].key > firstkey))
  25.             return k;
  26.         else return i;
  27.     }
  28.     int Partition(recordtype a[], int i, int j, keytype pivot){
  29.         int L=i, R=j;
  30.         while(L <= R){
  31.             while (a[L].key < pivot) L++;
  32.             while (a[R].key >= pivot) R--;
  33.             if (L < R) Swap(&a[L], &a[R]);
  34.         }
  35.         return L;
  36.     }
  37.     void QuickSort (recordtype a[], int i, int j){
  38.         keytype pivot;
  39.         int k, pivotindex = FindPivot(a, i, j);
  40.         if (pivotindex != -1){
  41.             pivot = a[pivotindex].key;
  42.             k = Partition(a, i, j, pivot);
  43.             QuickSort(a, i, k-1);
  44.             QuickSort(a, k, j);
  45.         }
  46.     }
  47. #else
  48.     //hàm so sánh dùng cho qsort
  49.     int soSanh (const void * a, const void * b){
  50.         recordtype x = *(recordtype*)a;
  51.         recordtype y = *(recordtype*)b;
  52.  
  53.         return (x.key - y.key);
  54.     }
  55. #endif
  56.  
  57. int main(){
  58.     int i, n;  
  59.     printf("nhap so phan tu, n: "); scanf("%d", &n);
  60.    
  61.     recordtype ar[50]; 
  62.     for(i=0; i<n; i++){
  63.         printf("arr_%d : ", i); scanf("%d", &ar[i].key);
  64.     }
  65.    
  66. #ifdef _SvTest
  67.     puts("\nusing QuickSort :");
  68.     QuickSort(ar, 0, n-1);
  69. #else
  70.     puts("\nusing qsort standard :");
  71.     qsort(ar, n, sizeof(recordtype), soSanh);
  72. #endif
  73.    
  74.     puts("\nResult :");
  75.     for(i= 0;i<n;i++)
  76.         printf(" --- %d", ar[i].key);
  77.     puts("\nDone, bye !");
  78.     return 0;
  79. }

  Có thể comment dòng 2 turn on / turn off để kiểm tra, cần thì cứ sửa / bỏ chỉ thị để so sánh tuần tự tôi làm / tôi áp dụng điều tôi học.
  //===============================

  Xin lỗi các người đã, đang và sẽ làm nhà giáo, giáo viên sống được bằng lương.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  791

  Quái thật bài viết gợi nhớ (#1) nó giống hệt ở wikipedia
  Sắp xếp nhanh,
  Quick sort đệ quy có sử dụng cấu trúc dữ liệu C++:

  C++ Code:
  1. #include<conio.h>
  2. ...
  giống đến cái header <conio.h> đưa vào chẳng biết để làm gì !


  chú thích, diễn giải :
  Quicksort thực hiện trên danh sách các số. Đường nằm ngang là các giá trị làm phần tử chốt.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  791

  Do không có tài tiệu, dáo chình CTDL + GT mới, hiện hành nên có thể có sai khi nhận định.

  Giả định cần xuất khẩu công nghệ về con trỏ, về danh sách liên kết sang c#, java thì cách nào để áp dụng nó ?
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400186::giai-bai-tap-danh-sach-lien-ket-don.cpp

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  791

  Xóa mất rồi, tết rảnh, nói tiếp: CTDL & Giải thuật dùng để làm gì ?

  Vội thì tự dịch lấy, rảnh thì chờ nhá

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  791

  Mặc định CTDL & Giải thuật dùng để làm gì ?

  Giải bài toán Fibonacci bằng Sql Server (Fibonacci sequence using SQL Server CTE)

  SQL Code:
  1. WITH FibonacciNumbers (RecursionLevel, FibonacciNumber, NextNumber)
  2. AS (
  3.    -- Anchor member definition
  4.    SELECT  0                 AS RecursionLevel,
  5.            CAST(0 AS FLOAT)  AS FibonacciNumber,
  6.            CAST(1 AS FLOAT)  AS NextNumber
  7.    UNION ALL
  8.    -- Recursive member definition
  9.    SELECT  a.RecursionLevel + 1             AS RecursionLevel,
  10.            a.NextNumber                     AS FibonacciNumber,
  11.            a.FibonacciNumber + a.NextNumber AS NextNumber
  12.    FROM FibonacciNumbers a
  13.    WHERE a.RecursionLevel < 1000
  14. )
  15. -- Statement that executes the CTE
  16. SELECT  'F' + CAST( fn.RecursionLevel AS VARCHAR) AS FibonacciOrdinal,
  17.         fn.FibonacciNumber,
  18.         fn.NextNumber
  19. FROM FibonacciNumbers fn;
  20. GO

  Nguồn trích dẫn:
  https://www.codeproject.com/Tips/811924/Fibonacci-sequence-using-SQL-Server-CTE

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn