Các anh chị ơi giúp e với, sao em làm hoài mà nó ko ra cái số lớn nhất, huhu.
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.jpg
Lần xem:	3
Size:		98.3 KB
ID:		59305

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <stdio.h>
int main() {
// khai bao mang so phan tu
int n;
printf("nhap so phan tu trong mang: ");
scanf ("%d", &n);
int a[n],i,s =0;
// thuc hien nhap tung phan tu mang
for (i = 0; i < n; i++) {
printf("Nhap a[%d] = ", i);
scanf("%d", &a[i]);
}

// thuc hien in cac phan tu cua mang ra man hinh
printf("\nMang da nhap \n");
for (i = 0; i < n; i++) {
printf ("%d \t", a[i]);
}

// tinh tong cac so trong mang

for (i = 0; i < n; i++) {
s = s + a[i] ;// s += a[i];
}
printf("\nTong cac so trong mang: %d\n", s);

//tim so lon nhat
{float max=a[0];
for (i=0; i<n; i++)
if (max<a[i])
max=a[i];
return max;
printf ("So lon nhat la:", max;
scanf("%f", &max);
}
return 0;
}