Hoang không xóa thì nó còn nhiều hơn có chi phải trả giá, ít nhiều.

Hoang có chi hứng thú chứ chia sẻ, nào ai cấm, mà phải chán?

Muốn ăn thì lăn vào bép !