Chín 5 làm MỘT điện biên


Vũ Huy Hoàng và đồng chí gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng

https://tuoitre.vn/cuu-bo-truong-vu-huy-hoang-va-dong-pham-gay-thiet-hai-hon-2-700-ti-dong-20200913183437053.htm

PS: VHH (2007 - 2016)
...
..
.