Trang 2 trên tổng số 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Từ 11 tới 17 trên tổng số 17 kết quả

Đề tài: codeblocks, IDE for c/c++

 1. #11
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,990

  Mặc định codeblocks, IDE for c/c++

  Đoán số, tìm nhị phân, tbc: trung bình cộng

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <time.h>
  4.  
  5. int main(){
  6.     int tbc, stt = 0;
  7.     srand(time(NULL));
  8.     int sobm = rand() % 1976 + 625;
  9.     int min = 625, max = 2600; 
  10.     tbc = (min + max) / 2;
  11.  
  12.     while(1){
  13.         stt++;
  14.         printf("%8d, nhap so: ", stt); //scanf("%d", &tbc);
  15.         printf("%d", tbc);
  16.        
  17.         if( tbc > sobm){
  18.             printf("\tLon hon roi. Nhap lai so khac.\n");
  19.             max = tbc;
  20.             tbc = (min + max) / 2;
  21.         }
  22.         else if( tbc < sobm){
  23.             printf("\tNho hon roi. Nhap lai so khac.\n");
  24.             min = tbc;
  25.             tbc = (min + max) / 2;
  26.         }
  27.         else{
  28.             printf("\tChuc mung ban da tim dc so bi mat, sau %d lan nhap!\n", stt);
  29.             break;
  30.         }
  31.     }
  32.    
  33.     //system("pause");
  34.     return 0;
  35. }

 2. #12
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,990

  Ai rảnh hoặc thạo dịch giúp code sau: pascal sang c/c++
  Nguồn:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t409326::quay-lui-de-quy-trong-cpp-ket-qua-bi-sai.cpp

  Pascal Code:
  1. program ExPascal;
  2. {$APPTYPE CONSOLE}
  3.  
  4. var  x: array[0..10] of Integer;
  5.      id, n: Integer;
  6. {----------------}
  7. Procedure Xuat;
  8. var i: Integer;
  9. begin
  10.   inc(id);//đếm - số thứ tự
  11.   Write(id:3, ' : '#9);
  12.  
  13.   for i := 1 to n do
  14.     Write(x[i], ' ');
  15.   Writeln;
  16. end;
  17. {---------------}
  18. Procedure quaylui(i: Integer);
  19. var  j: Integer;
  20. begin
  21.   for j := 1 to n do begin
  22.     x[i] := j;
  23.     if i = n then Xuat
  24.     else quaylui(i + 1);
  25.   end;
  26. end;
  27. {---------------}
  28. begin
  29.   //Write('Nhap n: '); ReadLn(n);
  30.   n := 3; id := 0;
  31.   //-------
  32.   Writeln('Ket qua:');Writeln;
  33.   Writeln('stt '#9'Number');
  34.   Writeln('--------------');
  35.   //-------
  36.   quaylui(1);
  37.   readln;
  38. end.


  https://s6.postimg.cc/ctl00tunl/pas2cpp.jpg

  Có thì trao đổi cho đời thêm vui ...

 3. #13
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,990

  Mảng - array
  - trong pascal
  Pascal Code:
  1. ...
  2. var
  3.   variablename: array [startindex..endindex] of type;
  4. begin
  5.   ...
  có cận dưới là startindex, cận trên là endindex

  - trong c/c++
  type arr[n];
  có cận dưới là 0, cận trên là n - 1

  Không bàn tới tối u, người ta có thể cho thừa, đứng canh - cầm canh, ...
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <iomanip> //for setw
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int a[11];
  6. int id, n;
  7.  
  8. void xuat(){
  9.     id++;
  10.     cout<< setw(3)<< id << " : \t";
  11.    
  12.     for (int i = 1; i <= n; i++)
  13.         cout<< a[i]<< " ";
  14.     cout<< endl;
  15. }
  16. void quaylui(int i){
  17.     for(int j = 1; j <= n; j++){
  18.         a[i] = j;
  19.         if (i == n) xuat();
  20.         else quaylui(i + 1);
  21.     }
  22. }
  23. int main(){
  24.     n = 3; id = 0;
  25.     //-------
  26.     cout<< "Ket qua:\n\n";
  27.     cout<< "stt \tNumber\n";
  28.     cout<< "--------------\n";
  29.     //-------
  30.     quaylui(1);
  31.     cout<< endl;
  32.     //return 0;
  33. }

  biên dịch với ms vc (min size) ExCpp.cpp > ExCpp.exe
  cl.exe /MD ExCpp.cpp

  Kết quả như trên !

 4. #14
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,990

  Tìm hiểu một CT còn thô dễ hơn CT sát hoàn thiện, đã tối ưu

 5. #15
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,990

  How To Debug a C program in Code Blocks IDE

 6. #16
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,990

  Mặc định codeblocks, IDE for c/c++

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Monre Xem bài viết
  Portable codeblocks on USB chắc không phải là vấn đề khó.

  Tôi dùng dbl-boot, khi chuyển sang HDH khác không cài Code::Blocks; tôi mở, nó chạy bình thường. Tức không cần cài đặt, là Portable App on USB.


  Tiêu chí tôi đề ra với IDE là :
  + Khối (block, statements). Khối có thể là namespace, class, region (c#), ... pragma(c++) {} hay hàm
  C Code:
  1.   if (boole) block;
  bởi không cần luôn phải đọc từng lệnh, tửng dòng của chương trình.

  + cấu hình mở

  Notepad++ và Code::Blocks đáp ứng được tiêu chí đó
  Trong Notepad++
  (menu)Search > Go to Matching Brace Ctrl+B

 7. #17
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,990

  Nguồn dẫn (topic):
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t429621::moi-nguoi-co-the-xem-em-lam-sai-doan-nao-khong-a-vi-no-cu-bao-loi-hoai.cpp


Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn