Trang 2 trên tổng số 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Từ 11 tới 20 trên tổng số 20 kết quả

Đề tài: codeblocks, IDE for c/c++

 1. #11
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Mặc định codeblocks, IDE for c/c++

  Đoán số, tìm nhị phân, tbc: trung bình cộng

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <time.h>
  4.  
  5. int main(){
  6.     int tbc, stt = 0;
  7.     srand(time(NULL));
  8.     int sobm = rand() % 1976 + 625;
  9.     int min = 625, max = 2600; 
  10.     tbc = (min + max) / 2;
  11.  
  12.     while(1){
  13.         stt++;
  14.         printf("%8d, nhap so: ", stt); //scanf("%d", &tbc);
  15.         printf("%d", tbc);
  16.        
  17.         if( tbc > sobm){
  18.             printf("\tLon hon roi. Nhap lai so khac.\n");
  19.             max = tbc;
  20.             tbc = (min + max) / 2;
  21.         }
  22.         else if( tbc < sobm){
  23.             printf("\tNho hon roi. Nhap lai so khac.\n");
  24.             min = tbc;
  25.             tbc = (min + max) / 2;
  26.         }
  27.         else{
  28.             printf("\tChuc mung ban da tim dc so bi mat, sau %d lan nhap!\n", stt);
  29.             break;
  30.         }
  31.     }
  32.    
  33.     //system("pause");
  34.     return 0;
  35. }

 2. #12
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Ai rảnh hoặc thạo dịch giúp code sau: pascal sang c/c++
  Nguồn:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t409326::quay-lui-de-quy-trong-cpp-ket-qua-bi-sai.cpp

  Pascal Code:
  1. program ExPascal;
  2. {$APPTYPE CONSOLE}
  3.  
  4. var  x: array[0..10] of Integer;
  5.      id, n: Integer;
  6. {----------------}
  7. Procedure Xuat;
  8. var i: Integer;
  9. begin
  10.   inc(id);//đếm - số thứ tự
  11.   Write(id:3, ' : '#9);
  12.  
  13.   for i := 1 to n do
  14.     Write(x[i], ' ');
  15.   Writeln;
  16. end;
  17. {---------------}
  18. Procedure quaylui(i: Integer);
  19. var  j: Integer;
  20. begin
  21.   for j := 1 to n do begin
  22.     x[i] := j;
  23.     if i = n then Xuat
  24.     else quaylui(i + 1);
  25.   end;
  26. end;
  27. {---------------}
  28. begin
  29.   //Write('Nhap n: '); ReadLn(n);
  30.   n := 3; id := 0;
  31.   //-------
  32.   Writeln('Ket qua:');Writeln;
  33.   Writeln('stt '#9'Number');
  34.   Writeln('--------------');
  35.   //-------
  36.   quaylui(1);
  37.   readln;
  38. end.


  https://s6.postimg.cc/ctl00tunl/pas2cpp.jpg

  Có thì trao đổi cho đời thêm vui ...

 3. #13
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Mảng - array
  - trong pascal
  Pascal Code:
  1. ...
  2. var
  3.   variablename: array [startindex..endindex] of type;
  4. begin
  5.   ...
  có cận dưới là startindex, cận trên là endindex

  - trong c/c++
  type arr[n];
  có cận dưới là 0, cận trên là n - 1

  Không bàn tới tối u, người ta có thể cho thừa, đứng canh - cầm canh, ...
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <iomanip> //for setw
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int a[11];
  6. int id, n;
  7.  
  8. void xuat(){
  9.     id++;
  10.     cout<< setw(3)<< id << " : \t";
  11.    
  12.     for (int i = 1; i <= n; i++)
  13.         cout<< a[i]<< " ";
  14.     cout<< endl;
  15. }
  16. void quaylui(int i){
  17.     for(int j = 1; j <= n; j++){
  18.         a[i] = j;
  19.         if (i == n) xuat();
  20.         else quaylui(i + 1);
  21.     }
  22. }
  23. int main(){
  24.     n = 3; id = 0;
  25.     //-------
  26.     cout<< "Ket qua:\n\n";
  27.     cout<< "stt \tNumber\n";
  28.     cout<< "--------------\n";
  29.     //-------
  30.     quaylui(1);
  31.     cout<< endl;
  32.     //return 0;
  33. }

  biên dịch với ms vc (min size) ExCpp.cpp > ExCpp.exe
  cl.exe /MD ExCpp.cpp

  Kết quả như trên !

 4. #14
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Tìm hiểu một CT còn thô dễ hơn CT sát hoàn thiện, đã tối ưu

 5. #15
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  How To Debug a C program in Code Blocks IDE

 6. #16
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Mặc định codeblocks, IDE for c/c++

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Monre Xem bài viết
  Portable codeblocks on USB chắc không phải là vấn đề khó.

  Tôi dùng dbl-boot, khi chuyển sang HDH khác không cài Code::Blocks; tôi mở, nó chạy bình thường. Tức không cần cài đặt, là Portable App on USB.


  Tiêu chí tôi đề ra với IDE là :
  + Khối (block, statements). Khối có thể là namespace, class, region (c#), ... pragma(c++) {} hay hàm
  C Code:
  1.   if (boole) block;
  bởi không cần luôn phải đọc từng lệnh, tửng dòng của chương trình.

  + cấu hình mở

  Notepad++ và Code::Blocks đáp ứng được tiêu chí đó
  Trong Notepad++
  (menu)Search > Go to Matching Brace Ctrl+B

 7. #17
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Nguồn dẫn (topic):
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t429621::moi-nguoi-co-the-xem-em-lam-sai-doan-nao-khong-a-vi-no-cu-bao-loi-hoai.cpp


 8. #18
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  How to use graphics.h in Code::Blocks? C/C++ Graphics Program

  How to add graphics.h in Code::Blocks?

  Download WinBGIm. CLICK TO DOWNLOAD. Downloading from other website may not work.
  Extract it.
  Open info.txt for linker options and more information.
  Copy MinGW folder to your Code::Blocks installation directory. Default Code::Blocks installation directory is C:\Program Files (x86)\CodeBlocks. There will be MinGW folder already. Copying new MinGW folder only adds some library (libbgi.a) and header (winbgim.h, graphics.h) files in that directory. To manually add files, copy graphics.h and winbgim.h files in include folder of your compiler directory which is C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MInGW. And copy libbgi.a to lib folder of your compiler directory.
  Open Code::Blocks. In open Settings >> Compiler >>Linker Settings. Click Add button in link libraries part and browse and select libbgi.a file you just copied to MinGW folder.
  In right part (i.e. other linker options) paste commands –lbgi -lgdi32 -lcomdlg32 -luuid -loleaut32 -lole32
  Click OK.
  https://sangams.com.np/use-graphics-h-codeblocks-updated/


 9. #19
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Set Up SFML with CodeBlocks


  Xem trực tiếp trong youtube thì tốt hơn, nó có link download: công cụ và SOURCE CODE

  https://www.youtube.com/watch?v=fcZFaiGFIMA

 10. #20
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  fatal error no such file or directory code blocks


Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn