Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Compile online

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,590

  Mặc định Compile online

  Tôi có dịp thao tác trực tiếp trên nhiều PC dù không làm nghề sửa máy tính.

  Người Việt nói chung, dân i tờ nói riêng có tập tính kỳ quặc. Họ có thể mua sắm thiết bị đắt tiền, cài đặt những tiện ích rất mới, rất model; đồng thời xài những chương trình thời đồ đá trên hạ tầng hại điện.

  Không cần đi xa, trong box này có người đề cập tới borland c 5.02, vc++ 6. Tương tự không hiếm khi thấy trong máy Win10 những CT như turbo c 3, pascal 7, ... Hỏi thì nhận các trả lời giống nhau : dạy / học trong trường, công việc.
  //Không bàn tới những cá nhân chơi / sưu tầm đồ cổ

  Trong khi đó chỉ cần tìm (google) "Compile online" kết quả ra hàng đống. Nó cho phép viết, biên dịch và chạy thử không cần phải có máy tính, TBD hay IDE

  Bạn hình dung thế nào
  + về Uber / Grab Xe ôm công nghệ ..
  + về nền tảng outsourcing truyền thống ?

  (còn tiếp)
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Monre : 25-11-2017 lúc 02:04 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,590

  Xét vấn đề được đề cập ở:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t399281::chuyen-tu-code-c-sang-csharp.cpp
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t399338::doc-so-thanh-chu.cpp
  đọc số thành chữ
  C Code:
  1. #define MXLEN 64
  2.  
  3. char *Doc3So(char *ds, int so, int truoc) {
  4.     const char *doc[] = {"khong", "mot", "hai", "ba", "bon", "nam", "sau", "bay", "tam", "chin" };
  5.     if (so == 0){
  6.         strcpy(ds, doc[0]);
  7.         return ds;
  8.     }
  9.     int donvi = so % 10;
  10.     int chuc = (so / 10) % 10;
  11.     int tram = (so / 100) % 10;
  12.     if (truoc != 0 || tram != 0){
  13.         strcat(strcpy(ds, doc[so / 100]), " tram");
  14.         // tức là ds = doc[so / 100] + " tram";
  15.         if (chuc == 0 && donvi != 0) strcat(ds, " le");
  16.     }
  17.     if (chuc == 1) strcat(ds, " muoi");
  18.     else if (chuc > 1) strcat(strcat(strcat(ds, " "), doc[chuc]), " muoi");
  19.                       // tức là x += " " + doc[chuc] + " mươi";
  20.     if (chuc != 0 && donvi == 5) strcat(ds, " lam");
  21.     else if (donvi != 0) strcat(strcat(ds, " "), doc[donvi]);
  22.     return ds;
  23. }
  24.  
  25. char *DocSo(char *ds, int so){
  26.     const char *kh[] = {"", "ngan", "trieu", "ty"};
  27.     if (so == 0)
  28.         return Doc3So(ds, so, 0);
  29.     char d3s[MXLEN];
  30.     int kilo = 0;
  31.     while (so > 0){
  32.         Doc3So(d3s, so % 1000, so / 1000);
  33.         if (strlen(ds) == 0)
  34.             strcpy(ds, (strcmp(d3s,"khong")) ? d3s : "chan");
  35.         else if (strcmp(d3s, "khong") || strcmp(ds, "chan"))
  36.             strcpy(ds, strcat(strcat(strcat(strcat(d3s, " "), kh[kilo]), " "), ds));
  37.             // tức là ds = d3s + " " + kh[kilo] + " " + ds;
  38.         kilo++;
  39.         so /= 1000;
  40.     }
  41.     return ds;
  42. }

  Bạn có thể chạy thử, kiểm test ở một webSite nào đó khi không có máy tính, hoặc máy không có trình biên dịch (compile, TBD) cụ thể

  ví dụ:
  + https://ideone.com/ZALsxN
  ideone không hỗ trợ nhập xuất như các TBD quen thuộc. Nhập trong stdin, và xuất ra trong stdout

  + cpp.sh/3jkd4
  c++ shell có hỗ trợ nhập xuất như các TBD quen thuộc, nhưng nó không hỗ trợ cú pháp, hàm c chuẩn, chuyển sang c++.

  (còn tiếp ...)

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,590

  Một số Compile online còn cho phép sử dụng unicode - tiếng Việt trong code.
  Windows, command mode không hỗ trợ trực tiếp

  Xem #13, đếm số chữ số trong chuỗi

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,590

  Xét vấn đề văn hóa vùng miền - CurrentCulture, ví dụ : Unicode_ToHop_DungSan
  Code viết cho command mode (giao diện GUI không bàn ở đây)

  Visual C# Code:
  1. //Compiler version 4.0.30319.17929 for Microsoft (R) .NET Framework 4.5
  2.  
  3. using System;
  4.  
  5. namespace Rextester{
  6.     public class Program{
  7.         public static void Main(string[] args){
  8.             //Your code goes here
  9.             //Console.WriteLine("Hello, world!");
  10.  
  11.             Console.WriteLine("FxVersion: " + typeof(string).Assembly.ImageRuntimeVersion);
  12.             Console.WriteLine("OsVersion: {0}", Environment.OSVersion.ToString());
  13.             //
  14.             string aSet = "F" + (char)769 + (char)768 + (char)803;
  15.             Console.WriteLine("aSet.Length = {0}", aSet.Normalize().Length);
  16.             //
  17.             string sUp = "\uD83D\uDC4D";
  18.             Console.WriteLine("THUMBS UP SIGN: " + sUp);
  19.             Console.WriteLine("sUp A: " + sUp.Length);
  20.             Console.WriteLine("sUp B: " + sUp.Normalize().Length);
  21.             //viết xâu bằng mã unicode tổ hợp
  22.             string sToHop = "Xin chào tất cả các bạn";
  23.             Console.WriteLine("sToHop toUpper: " + sToHop.ToUpper());
  24.             Console.WriteLine("sToHop Length: " + sToHop.Length);
  25.             //viết xâu bằng mã unicode dựng sẵn
  26.             string sDungSan = "Xin chào tất cả các bạn";
  27.             Console.WriteLine("sDungSan toUpper: " + sDungSan.ToUpper());
  28.             Console.WriteLine("sDungSan Length: " + sDungSan.Length);
  29.        }
  30.     }
  31. }
  Bạn có thể xem kết quả -chạy thử ở :
  1 - Microsoft Windows NT 6.2.9200
  2 - Unix 3.16.0.4

  Nguồn tham khảo:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t385489::tieng-viet-cho-i-to.cpp

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,590

  Hoang chứng minh được tôi sai tôi sẽ dừng lại, không cần làm cái việc dọn cứt, nếu đúng nó là cứt

  Kẻ ngu dốt mà quyết đúng sai

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,590

  Mặc định Compile online

  Timer in C++ using system calls (Linux)
  C++ Code:
  1. #include <iomanip>
  2. #include <iostream>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #include <unistd.h>
  5. using namespace std;
  6.  
  7. // hours, minutes, seconds of timer
  8. int hours = 0;
  9. int minutes = 0;
  10. int seconds = 0;
  11.  
  12. // function to display the timer
  13. void displayClock()
  14. {
  15.     // system call to clear the screen
  16.     system("clear");
  17.  
  18.     cout << setfill(' ') << setw(55) << "         TIMER         \n";
  19.     cout << setfill(' ') << setw(55) << " --------------------------\n";
  20.     cout << setfill(' ') << setw(29);
  21.     cout << "| " << setfill('0') << setw(2) << hours << " hrs | ";
  22.     cout << setfill('0') << setw(2) << minutes << " min | ";
  23.     cout << setfill('0') << setw(2) << seconds << " sec |" << endl;
  24.     cout << setfill(' ') << setw(55) << " --------------------------\n";
  25. }
  26.  
  27. void timer()
  28. {
  29.     // infinte loop because timer will keep
  30.     // counting. To kill the process press
  31.     // Ctrl+D. If it does not work ask
  32.     // ubuntu for other ways.
  33.     while (true) {
  34.          
  35.         // display the timer
  36.         displayClock();
  37.  
  38.         // sleep system call to sleep
  39.         // for 1 second
  40.         sleep(1);
  41.  
  42.         // increment seconds
  43.         seconds++;
  44.  
  45.         // if seconds reaches 60
  46.         if (seconds == 60) {
  47.          
  48.             // increment minutes
  49.             minutes++;
  50.  
  51.             // if minutes reaches 60
  52.             if (minutes == 60) {
  53.          
  54.                 // increment hours
  55.                 hours++;
  56.                 minutes = 0;
  57.             }
  58.             seconds = 0;
  59.         }
  60.     }
  61. }
  62.  
  63. // Driver Code
  64. int main()
  65. {
  66.     // start timer from 00:00:00
  67.     timer();
  68.     return 0;
  69. }
  This can be made to run on Windows with a bit of modifications.
  Modifications required:
  1. Use “cls” in place of “clear” in system() call.
  2. Use ‘S’ in sleep() function in place of lower case ‘s’ in sleep() function.
  3. Include windows.h header file.

  https://www.geeksforgeeks.org/timer-c-using-system-calls/
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn