Ông Thanh chả biết cái "lưỡi bò", hóa ra ông còn làm trưởng khoa trái quy định

https://giaoduc.net.vn/goc-nhin/ong-thanh-cha-biet-cai-luoi-bo-hoa-ra-ong-con-lam-truong-khoa-trai-quy-dinh-post204069.gd