Quan trọng nó làm được chi, ai chấp nhận nó, ai đã dùng nó