Thầy cũng phải sống

Có thầy nào dạy không lương, không bán chữ ?