Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: ASCII và ...

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  975

  Mặc định ASCII và ...

  Đây là bảng ASCII


  Nó có ích khi chúng ta cần thể hiện những ký tự không có trên bàn phím, ví dụ những ký tự mở rộng - Extended ASCII characters.
  Cách gõ nó cũng đơn giản : nhấn phím ALT + lần lượt gõ giá trị số của nó, ví dụ : ╬ (Alt+206)

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  975

  Giả định cần vẽ ra cái ma trận, cái bảng vuông 5x5 dùng Extended ASCII characters, có thể viết tàm tạm như vầy:
  Cần 4 góc ┌ quay, các sổ dọc │, ngang ─, các ┬ xoay vòng và ┼ nối tiếp

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2.  
  3. class Asc2{
  4.     static void Main(){
  5.         Console.WriteLine("Matix 5 x 5:\n");
  6.        
  7.         Console.WriteLine("\t┌───┬───┬───┬───┬───┐");
  8.         Console.WriteLine("\t│  1│  2│  3│  4│  5│");
  9.         Console.WriteLine("\t├───┼───┼───┼───┼───┤");
  10.         Console.WriteLine("\t│  6│  7│  8│  9│ 10│");
  11.         Console.WriteLine("\t├───┼───┼───┼───┼───┤");
  12.         Console.WriteLine("\t│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│");
  13.         Console.WriteLine("\t├───┼───┼───┼───┼───┤");
  14.         Console.WriteLine("\t│ 16│ 17│ 18│ 19│ 20│");
  15.         Console.WriteLine("\t├───┼───┼───┼───┼───┤");
  16.         Console.WriteLine("\t│ 21│ 22│ 23│ 24│ 25│");
  17.         Console.WriteLine("\t└───┴───┴───┴───┴───┘");
  18.        
  19.         Console.WriteLine("\nPress a key to quit ...");
  20.         Console.ReadLine();
  21.     }
  22. }

  Hình chụp bao gồm : mã nguồn, biên dịch và chạy thử


  Lưu ý: dùng batch script cũng được, còn c/c++ thì cần coi lại

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  975

  Tuy nhiên cũng có chuyện bất thường, không như sách nói.
  Ký tự 'á' (Alt+160) khi debug nó có giá trị 225,
  Visual C# Code:
  1.             char kt = 'á';       //gõ phím (Alt+160)
  2.             int code = (int)kt;
  3.             Console.WriteLine("{0} is {1}", kt, code); // á is 225
  Ký tự 'ß' (Alt+225) có giá trị là 223 ...

  Không hiểu nổi !

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  975

  Trong .. một "quần chúng", không phải mọi phần tử, thành viên đều bình đẳng, bằng nhau.

  Trong họ nhà Cờ ( Xê, Si chi đó) ' để chỉ thị ký tự, " để bọc chuỗi, \ để ...

  Để thành phần đó trở lại bình thường cần có thông tư, bố cáo đặc biệt.
  ...
  Trong nhiều lĩnh vực khác cũng có những cái ngồi trên luật, luất áp cho mọi thành viên khác, trừ nó

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  975

  + Bảng ASCII ở trên (#1) bị thất lạc, 2.pik.vn không còn truy cập được.
  http://2.pik.vn/2017104c9474-0c5f-4acc-8021-47f0d6ed1e17.jpg

  Tải lên webSite khác, https://s6.postimg.cc/hg0ve1blt/Ascii.jpg


  + Vẽ bảng, nhập xuất hoá đơn:
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include <iomanip> //for setw
  3.  
  4. using namespace std;
  5.  
  6. struct DH{
  7.     int SL;
  8.     int DG;
  9.     float TT;
  10. } dh;
  11.  
  12. int main(){
  13.     int i, n;
  14.     do{
  15.         cout << "\nNhap so luong don hang(0 < n < 30): "; cin >> n;
  16.     }while(n<0 || n>30);
  17.     DH ar[n];
  18.    
  19.     for(i=0; i<n; i++){
  20.         cout << "\n+ Nhap so don hang thu "<< i+1;
  21.         cout << "\n ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍo0oÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ";
  22.        
  23.         cout << "\n don gia: "; cin >> dh.DG;
  24.         cout << " so luong: "; cin >> dh.SL;
  25.         dh.TT = dh.DG * dh.SL;// thanh tien
  26.         ar[i] = dh;
  27.     }
  28.  
  29.     cout << "\n\t  DANH SACH HANG HOA";
  30.     cout << "\n ÉÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»";
  31.     cout << "\n º STT ³ So luong ³ Don gia ³ Thanh tien º";
  32.     for(i=0; i<n; i++){
  33.         dh = ar[i];
  34.         cout << "\n ÇÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ";
  35.         cout << "\n º"<< setw(3)<< i+1 <<"  ³"<< setw(8)<< dh.SL <<"  ³"<< setw(8)<< dh.DG <<" ³"<< setw(10)<< dh.TT<< "  º";
  36.     }
  37.     cout << "\n ÈÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ";
  38.  
  39.     //getch();
  40.     cout << "\nDone, bye ..";
  41.     system("pause>nul");
  42. }
  Viết bằng c# dễ nhìn hơn c++

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn